635/1997

Given i Helsingfors den 27 juni 1997

Lag om ändring av lagen om organisering av konstens främjande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1967 om organisering av konstens främjande (328/1967) 1 § 3 mom., 2 § 2 mom., 3 § 3 mom., 4 § 3 mom. och 5 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 3 mom., 3 § 3 mom. och 4 § 3 mom. sådana de lyder i lag 712/1991 som följer:

1 §

För främjande av det regionala konstlivet finns i varje län en eller flera regionala konstkommissioner så som undervisningsministeriet bestämmer närmare.

2 §

Om de regionala konstkommissionernas uppgifter för främjande av konsten inom sitt verksamhetsområde gäller i tillämpliga delar vad som ovan bestäms om statens konstkommissioner.


3 §

Medlemmarna av en regional konstkommission skall vara kännare på något konstområde eller vara insatta i den regionala kulturpolitiken.

4 §

Medlemmarna av en regional konstkommission förordnas av länsstyrelsen bland dem som har föreslagits av regionala organisationer och inrättningar för konst och kulturpolitik sedan dessa blivit hörda. Kommissionen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

5 §

I statsbudgeten upptas årligen ett anslag för statens konstkommissioner, centralkommissionen för konst och de regionala konstkommissionerna för att användas för finansiering av kommissionernas åtgärder för främjande av konsten och för deras förvaltningsutgifter.Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

De länskonstkommissioner som tillsatts innan denna lag träder i kraft fortsätter sin verksamhet till och med den 31 december 1997 enligt de bestämmelser som gäller när lagen träder i kraft. Regionala konstkommissioner tillsätts första gången för den mandatperiod som börjar den 1 januari 1998.

De ärenden som är anhängiga vid länskonstkommissionerna skall från och med den 1 januari 1998 överföras till den regionala konstkommission som är behörig. Likaså övergår de avtal och övriga förbindelser som länskonstkommissionerna ingått liksom även de övriga rättigheter och skyldigheter som den innehar till den regionala konstkommission som är behörig.

Personalen vid länskonstkommissionerna övergår den 1 januari 1998 till de regionala konstkommissionerna. Överföring kräver inte personalens samtycke utom i det fall att konstkommissionens verksamhetsområde ändras så att placeringsorten för kommissionens administrativa personal ändras. Härvid beslutar undervisningsministeriet om place- ringen av personalen i en regional konstkommission efter att ha hört länskonstkommissionen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 17/1997
KuUB 5/1997
RSv 42/1997

Helsingfors den 27 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.