616/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 107 §, samt

ändras 108 § och 115 § 1 mom. 2 punkten som följer:

108 §

Om en pensionsstiftelse äger samtliga aktier i ett aktiebolag, kan pensionsstiftelsens och bolagets styrelser, eller när pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, förvaltningsrådet och bolagets styrelse, avtala att bolaget skall fusioneras med pensionsstiftelsen. På fusionen tillämpas i tillämpliga delar vad 14 kap. lagen om aktiebolag stadgar om dotterbolagsfusion, med undantag för 8-11 §, stadgandena i 12 § om inlösen av aktier i det överlåtande bolaget, andra meningen i 14 § 1 mom. samt 18 §, om inte något annat stadgas i denna paragraf. Pensionsstiftelsen skall dessutom anmäla fusionsplanen till vederbörande ministerium för anteckning i registret över pensionsstiftelser.

Inom två månader efter att pensionsstiftelsen och aktiebolaget har godkänt fusionsplanen skall de ansöka om ministeriets samtycke till fusionsplanen och om fastställelse av eventuella ändringar av stiftelsens stadgar. Till ansökan skall fogas en utredning över att de registreringar som avses i 1 mom. har gjorts. När ministeriet behandlar tillståndsansökan skall i tillämpliga delar iakttas 102 § 2 och 4 mom.

Pensionsstiftelsen och aktiebolaget skall i enlighet med 14 kap. 13 § lagen om aktiebolag ansöka om patent- och registerstyrel-sens tillstånd att verkställa fusionen. Tillståndet skall sökas inom fyra månader från det ministeriet har gett det samtycke som avses i 2 mom. Till ansökan skall fogas en utredning över att det samtycke som avses i 2 mom. har antecknats i registret över pensionsstiftelser. Patent- och registerstyrelsen skall utan dröjsmål anmäla om beslut om beviljande eller förvägrande av tillstånd till ministeriet. Ministeriet skall göra en anteckning om beviljandet eller förvägrandet av tillstånd i registret över pensionsstiftelser.

Pensionsstiftelsen och aktiebolaget skall anmäla fusionen för anteckning i patent- och registerstyrelsens handelsregister i enlighet med 14 kap. 16 § lagen om aktiebolag, i annat fall förfaller fusionen. Till anmälan skall fogas en utredning över att fusionen antecknats i registret över pensionsstiftelser. Patent- och registerstyrelsen skall utan dröjsmål till ministeriet anmäla att fusionen registrerats eller att registrering förvägrats.

Har de registeranmälningar som avses i 3 mom. inte gjorts inom föreskriven tid eller har patent- och registerstyrelsen avslagit en ansökan, skall ministeriet i registret anteckna att fusionen har förfallit.

115 §

En sampensionsstiftelse kan grundas av


2) finska arbetsgivare som hör till en koncern som avses i 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag, ellerDenna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 18/1997
EkUB 16/1997
RSv 84/1997

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.