614/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 146/1997, samt

fogas till 1 kap. en ny 2 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

Tillämpningsområde
2 §

Denna lag tillämpas likväl inte på värdepapper som emitteras av ett privat aktiebolag eller ett sådant ömsesidigt försäkringsbolag som inte är ett publikt ömsesidigt bolag.

2 a §

Vad denna lag stadgar om aktiebolag, aktier och aktieägare gäller i tillämpliga delar publika ömsesidiga försäkringsbolag, garantiandelar och garantiandelsägare.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 18/1997
EkUB 16/1997
RSv 84/1997

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.