606/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Lag om ändring av 12 § utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991) 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 639/1993, som följer:

12 §
Olika slags visum

Ett visum kan vara engångsvisum, flergångsvisum, genomresevisum, visum för flygplatstransitering eller återkomstvisum.

Engångsvisum beviljas för högst tre månaders vistelse.

Flergångsvisum beviljas för flera vistelser vilka varje gång får vara högst tre månader.

Genomresevisum beviljas för till antalet begränsade resor genom Finland vilka varje gång får vara högst fem dygn.

Återkomstvisum beviljas för en eller flera återresor till landet.

Visum för flygplatstransitering beviljas för till antalet begränsade genomresor via internationella flygplatsområden vilka varje gång får vara högst ett dygn.

I visumet antecknas den längsta tid som visumet berättigar innehavaren att vistas i landet samt i fråga om flergångsvisum dessutom det högsta antalet inresor till landet eller att visumet gäller för flera resor. Visum kan ges högst till dess att passets giltighet upphör.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 60/1997
FvUB 9/1997
RSv 64/1997
Gemensam åtgärd 96/197/RIF; EGT Nr L 63, 13.3.1996

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.