596/1997

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för övervakning av främmande ämnen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 49 § lagen den 20 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) samt 1 § förordningen den 19 juni 1997 om vissa avgifter för övervakning av främmande ämnen (595/1997) beslutat:

1 §

I detta beslut fastställs de avgifter som uppbärs till staten för sådan övervakning av främmande ämnen i kött av nötkreatur, svin, häst, får, fjäderfä, ren och vilt, fiskerivaror som odlas för att användas som livsmedel, mjölk och mjölkprodukter samt ägg som utförs av anstalten för veterinärmedicin och livsmedel.

De avgifter som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel uppbär på grund av detta beslut är offentligrättsliga prestationer.

2 §

För övervakningen av främmande ämnen utför av anstalten för veterinärmedicin och livsmedel uppbär anstalten följande fasta avgifter:

1) För övervakning av främmande ämnen i kött uppbärs av slakterier och slaktplatser 6,63 mark per ton slaktkött. Dessutom uppbärs kostnaderna för provtagningar i samband med köttbesiktningsavgiften.

2) För övervakning av främmande ämnen i fiskerivaror som odlas för att användas som livsmedel uppbärs av fiskodlingsanstalten 6,69 mark per producerat ton fiskerivaror som är avsedda att användas som livsmedel.

3) För övervakning av främmande ämnen i mjölk och mjölkprodukter uppbärs av anläggningar som tar emot råmjölk 0,33 mark per tusen liter råmjölk.

4) För övervakning av främmande ämnen i ägg och äggprodukter uppbärs av packerier och äggproduktanläggningar 1,21 mark per tusen kilo.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1997.

Rådets direktiv 96/43/EG, EGT nr L 162, 1.7.1996, s. 1

Helsingfors den 19 juni 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.