588/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Lag om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel

I enlighet med riksdagens beslut bestäms:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller sammanföring av sådana betalnings- och leveransförpliktelser som är förknippade med

1) handel med i 2 § lagen om värdepappersföretag (579/1996) avsedda investeringsobjekt samt andra därmed jämförbara värdepapper och derivatinstrument,

2) handel med valuta som är giltig i Finland eller i ett annat land eller med valutaenheter, och

3) betalning av prestationer som har samband med värdepapper.

Denna lag gäller också säkerheter som har ställts till förmån för clearingorganisationen eller avtalsparten för bedrivande av sådan handel som avses i 1 mom.

2 §
Definitioner

Med nettning avses i denna lag att

1) motstående betalnings- och leveransförpliktelser mellan två avtalsparter sammanförs enligt förfallodagen till en betalningsförpliktelse eller en leveransförpliktelse som gäller investeringsobjekt av samma art,

2) flera parters förpliktelser på det sätt som avses i 1 punkten sammanförs inom en clearingorganisation, eller att

3) alla betalnings- och leveransförpliktelser mellan avtalsparterna förfaller till betalning eller kan fås att förfalla och sammanföras på det sätt som avtalats, om insolvensförfarande inleds mot en avtalspart,

enligt ett avtalsvillkor som skall anses sedvanligt.

Med ett clearingavtal som inbegriper säkerhet avses clearingorganisationens regler, enligt vilka det till förmån för clearingorganisationen skall ställas säkerhet för fullgörande av de förpliktelser som är förknippade med clearing, samt andra avtal som är sedvanliga inom handeln med värdepapper, derivatinstrument eller valuta och enligt vilka det till förmån för den andra avtalsparten skall ställas säkerhet för fullgörande av den förpliktelse som skall nettas.

Med en clearingorganisation avses en organisation som verkar under offentlig tillsyn och som för parternas räkning fastställer och fullgör förpliktelser som är förknippade med affärer med värdepapper, derivatinstrument eller valuta eller som blir motpart till parterna.

Med inledande av insolvensförfarande avses inledande av konkurs, företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner, beslut om att ett kreditinstituts verksamhet skall avbrytas, att ett kreditinstitut skall stängas eller att dess koncession skall återkallas samt andra med dessa jämförbara myndighetsbeslut om inledande av exekution.

3 §
Nettning vid konkurs

Förpliktelser som har uppkommit innan konkurs har inletts får nettas utan hinder av konkursen och nettningen har bindande verkan vid en parts konkurs.

Inom en clearingorganisation får nettas sådana förpliktelser som i enlighet med clearingorganisationens regler har anmälts för clearing innan clearingorganisationen har fått kännedom om att konkurs inletts i fråga om en part.

4 §
Nettningens inverkan på återvinning

Nettningen återgår inte med stöd av 10 § lagen om återvinning till konkursbo (758/1991), fastän prestationen har gjorts med ovanliga betalningsmedel eller i förtid eller med ett belopp som med hänsyn till boets tillgångar skall anses vara avsevärt.

En säkerhet som har ställts i enlighet med ett clearingavtal som inbegriper säkerhet återgår inte med stöd av 14 § lagen om återvinning till konkursbo, om säkerheten har ställts utan ogrundat dröjsmål efter att clearingorganisationen eller avtalsparten har fått rätt att kräva säkerhet.

5 §
Nettning vid företagssanering

En förpliktelse kan nettas utan hinder av ett betalningsförbud som avses i 17 § lagen om företagssanering (47/1993), ett indrivningsförbud som avses i 19 § 1 mom. 2 och 3 punkten i nämnda lag samt ett temporärt förbud som har meddelats med stöd av 22 § i nämnda lag.

Rättigheter som baserar sig på en säkerhet som har ställts i enlighet med ett clearingavtal som inbegriper säkerhet kan göras gällande utan hinder av 19 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om företagssanering samt sådana temporära förbud som förordnats med stöd av 22 § i nämnda lag.

Om gäldenären i enlighet med det samtycke som utredaren givit fortsätter med handeln med värdepapper, derivatinstrument eller valuta, kan de förpliktelser som har uppkommit under saneringsförfarandet utan hinder av saneringsförfarandet nettas mot de förpliktelser som har uppkommit innan förfarandet inleddes. Den förpliktelse som skall nettas anses då i sin helhet ha uppkommit under den tid saneringsförfarandet pågått. Om ingen utredare har förordnats, kan en domstol bevilja tillstånd att fortsätta med sådan handel som avses i detta moment.

Vad som i denna paragraf bestäms om företagssanering gäller i tillämpliga delar skuldsanering för privatpersoner.

6 §
Nettning vid insolvensförfarande i fråga om kreditinstitut

Förpliktelser som har uppkommit innan insolvensförfarande har inletts kan nettas utan hinder av 93 § kreditinstitutslagen (1607/1993), 35 § affärsbankslagen (1269/1990), 100 § sparbankslagen (1270/1990) och 58 § andelsbankslagen (1271/1990).

Inom en clearingorganisation får alla de förpliktelser nettas som i enlighet med clearingorganisationens regler har anmälts för clearing innan clearingorganisationen har fått kännedom om att insolvensförfarande har inletts.

De rättigheter som baserar sig på en säkerhet som har ställts i enlighet med ett clearingavtal som inbegriper säkerhet kan göras gällande utan hinder av de lagrum som nämns i 1 mom., fastän insolvensförfarande har inletts i fråga om det kreditinstitut som har ställt säkerheten.

7 §
Nettningens inverkan på utmätning

Om en fordran som har utmätts av gäldenären har nettats innan betalningsförbud har delgivits, riktas utmätningen mot den sammanförda betalnings- eller leveransförpliktelsen. En utmätt fordran får inte nettas mot en förpliktelse som har uppkommit efter att betalningsförbud har delgivits.

Inom en clearingorganisation får de förpliktelser som i enlighet med clearingorganisationens regler har anmälts för clearing innan clearingorganisationen fått kännedom om betalningsförbudet nettas utan hinder av 1 mom.

8 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

Denna lag tillämpas inte, om insolvensförfarande har inletts innan lagen har trätt i kraft.

RP 59/1997
EkUB 11/1997
RSv 67/1997

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.