586/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1996 om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 5 och 24 § samt

fogas till lagen en ny 7 a, 25 a § och en ny mellanrubrik före 25 a § samt en ny mellanrubrik före 26 § som följer:

Försäljning och gemenskapsinterna förvärv i Finland
5 §

Vid tillämpning av 63, 63 a, 63 b, 63 d och 63 f § samt 64 § 2 mom. anses landskapet Åland inte höra till Finland.

7 a §

Utan hinder av vad som bestäms i 68 och 68 a § mervärdesskattelagen har de tjänster som avses i nämnda paragrafer sålts i Finland även då

1) det fasta driftställe från vilket tjänsten överlåts, eller, om tjänsten inte överlåts från ett fast driftställe, säljarens hemort finns i en annan medlemsstat,

2) köparen är någon annan än en näringsidkare, och

3) tjänsten överlåts till köparens permanenta driftställe i landskapet Åland eller, om tjänsten inte överlåts till ett permanent driftställe, då köparens hemort finns i landskapet Åland.

Utan hinder av vad som bestäms i 68 § har en teletjänst sålts utomlands då

1) det fasta driftställe från vilket tjänsten överlåts, eller, om tjänsten inte överlåts från ett fast driftställe, säljarens hemort finns i landskapet Åland, och

2) köparen är någon annan än en näringsidkare, och

3) tjänsten överlåts till köparens permanenta driftställe i en annan medlemsstat eller, om tjänsten inte överlåts till ett permanent driftställe, då köparens hemort finns i en annan medlemsstat.

24 §

Vad som bestäms i 131 § 1 mom. 1 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också på verksamhet för vilken skatt inte betalas enligt 8, 10, 12-14 och 16 § i denna lag.

Vad som bestäms i 131 § 1 mom. 2 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också på sådan försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster som har direkt samband med varor som skall föras ut från landskapet Åland till en annan del av Finland eller till en annan medlemsstat eller från en annan del av Finland till landskapet.

Bestämmelserna i 131 § 1 mom. 2 punkten mervärdesskattelagen tillämpas inte när köparen är en näringsidkare med hemort eller fast driftställe i landskapet Åland, om inte försäljningen har direkt samband med varor som skall föras ut ur gemenskapen eller det inte är fråga om sådan försäljning som avses i 2 mom.

Tidsmässigt hänförande
25 a §

Utan hinder av vad som bestäms i 141 § 4 punkten mervärdesskattelagen, hänförs vid tillämpning av det i 22 § i denna lag avsedda anmälnings- och betalningsförfarandet avdraget för en införd vara till den kalendermånad under vilken skyldigheten att betala skatt på den införda varan har uppkommit.

Särskilda bestämmelser
26 §


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

Lagen tillämpas på tjänster som har utförts eller tagits i eget bruk efter att lagen trätt i kraft.

Lagens 25 a § tillämpas när skyldigheten att betala skatt vid införsel av vara har uppkommit den 1 mars 1997 eller därefter.

RP 64/1997
StaUB 9/1997
RSv 76/1997
Rådets beslut 97/212/EG; EGT nr L 86, 28.3.1997, s. 29

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.