572/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Lag om ändring av landsbygdsnäringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 (1295/1990) 26 § 2 och 3 mom., 31 och 51 a-51 c §,

dessa lagrum sådana de lyder 26 § 2 mom. i lag 1304/1994, 26 § 3 mom. i lag 805/1993, 31 § i sistnämnda lag och i lag 169/1995 samt 51 a-51 c § i sistnämnda lag, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 660/1992 och i nämnda lag 805/1993, ett nytt 4 mom. som följer:

5 §
Företagsform

När investeringsstöd beviljas en sammanslutning som avses i 1 mom. 3 punkten kan maximivolymen för den verksamhet som stöds samt de godtagbara maximikostnaderna för det projekt som stöds höjas på det sätt som bestäms i artikel 9 i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet, om sammanslutningen uppfyller de villkor i fråga om samverkansföretag som anges i nämnda artikel.

26 §
Statliga lån

Räntan på ett statligt lån bestäms på grundval av den genomsnittliga räntan på krediter för jordbruksändamål som beviljats på marknadsvillkor. Låntagaren skall på lånet betala en ränta som är fem procentenheter lägre än nämnda ränta till dess hela ränteförmånen har använts. Om bestämmande av räntan, om minimiräntan, om omvandling av ränteförmånen till bidrag samt om bidragets maximibelopp bestäms genom förordning.

Om en årlig ränta på mer än fem procent uppbärs på ett statligt lån som har beviljats före den 1 januari 1996, är räntan under tiden mellan den 1 november 1996 och den 31 december 2001 dock högst fem procent. Från ingången av 2002 kan en allmän justering av räntan med högst två procentenheter genomföras så att justeringen motsvarar de förändringar som skett i den allmänna räntenivån efter det lånet beviljades. Statsrådet beslutar om den allmänna räntejusteringen.


31 §
Lånestödsbeslutet

Innan en kreditinrättning får bevilja lån, skall landsbygdsnäringsdistriktet ge ett beslut om den stödansökan som gäller lånet. Utlåtande om ansökan skall vid behov begäras från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och miljöcentralen.

Vederbörande ministerium utfärdar närmare bestämmelser om hur ett lån skall beviljas på basis av ett beslut som avses i 1 mom. Kreditinrättningen skall omedelbart meddela till landsbygdsnäringsdistriktet och kommunens landsbygdsnäringsmyndighet att lån har beviljats.

Ett lån kan överföras från en kreditinrättning till en annan, om överföringen och i fråga om statliga lån dessutom de nödvändiga skuldebrevsarrangemangen mellan staten och kreditinrättningen genomförs på det sätt som vederbörande ministerium bestämmer. Utan låntagarens samtycke kan ett lån överföras endast om ministeriet särskilt anser att det finns synnerligen vägande skäl till detta på grund av omläggning av kreditinrättningens verksamhet.

51 a §
Ändringssökande

I andra beslut som landsbygdsnäringsdistriktet med stöd av denna lag har fattat än sådana som avses i 42 § 2 mom. får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar efter att den som söker ändring har fått del av beslutet.

Besvärsskriften kan i de fall som avses i 1 mom. samt när besvär med stöd av 42 § 2 mom. anförs över landsbygdsnäringsdistriktets beslut tillställas även den myndighet i vars beslut ändring söks. Myndigheten skall sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande om besvären till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.

I beslut som besvärsnämnden har fattat i ett ärende som gäller återkrav eller indragning av bidrag eller annat stöd, uppsägning av lån eller försäljningsprisfordran eller förfall av frivillig skuldsanering eller av någon annan betalningslättnad får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Annars får ändring i besvärsnämndens beslut i ett ärende som avses i denna paragraf sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Tillstånd kan beviljas, om

1) det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet förs till högsta förvaltningsdomstolen för avgörande,

2) det på grund av ett uppenbart fel som skett i ärendet finns särskilda skäl att föra ärendet till högsta förvaltningsdomstolen för avgörande, eller om

3) det finns något annat vägande skäl att bevilja besvärstillstånd.

I beslut som vederbörande ministerium har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

51 b §
Delgivning av beslut

Ett beslut av landsbygdsnäringsdistriktet som gäller en ansökan om bidrag eller något annat stöd eller betalningslättnad samt fastställande av en dispositionsplan får delges sökanden per post som vanligt brev. Om inte något annat visas anses sökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att beslutet postades.

51 c §
Uppbärande av avgift för ärendets behandling

För beslut som har fattats med stöd av denna lag uppbärs avgift enligt vad som särskilt bestäms om uppbörd av avgifter. Landsbygdsnäringsdistriktets beslut angående skuldsanering och andra betalningslättnader för krediter eller beviljande av bidrag och annat stöd är dock avgiftsfria. Även beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd angående skuldsanering och andra betalningslättnader är avgiftsfria.


Denna lag träder i kraft den 25 juni 1997.

Lagen tillämpas på investeringar som i 5 § 4 mom. avsedda sammanslutningar har påbörjat eller genomfört efter 1994.

Lagens 26 § 2 och 3 mom. tillämpas från och med den 1 maj 1997.

Bestämmelserna i 26 § 3 mom. tillämpas på räntor som för tiden mellan den 1 november 1996 och den 30 april 1997 uppbärs på statliga lån till den del räntorna har beräknats på det lånekapital som den 30 april 1997 inte har förfallit till betalning. Ränta som uppburits till ett för stort belopp gottskrivs låntagaren vid uppbörden i oktober 1997.

Bestämmelserna i 26 § tillämpas även på lån som med stöd av den lagstiftning som är i kraft när denna lag träder i kraft beviljas för stegvis generationsväxling efter att denna lag trätt i kraft.

RP 54/1997
JsUB 7/1997
RSv 80/1997

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.