570/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Lag om ändring av 26 a § lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978) 26 a §, sådan den lyder i lag 353/1991, 1566/1995 och 1121/1996, som följer:

26 a §

Skattestyrelsen eller på skattestyrelsens förordnande länsskatteverket kan till en främmande stat överföra förskott eller andra skattemedel enligt bestämmelserna i en internationell överenskommelse med syfte att undvika att förskott på skatt uppbärs i mer än en stat eller att reglera överföringen av skattemedel mellan staterna (uppbördsöverenskommelse). Om inte annorlunda bestäms nedan, är ett villkor för överföring av medel att de medel som skall överföras inte vid beskattningen i Finland genom tillämpning av ett internationellt avtal för att undvika dubbelbeskattning (skatteavtal) har använts till avkortning av en skattskyldigs skatter och att medlen kan användas till avkortning av den skattskyldiges skatter i en annan avtalsslutande stat.

Är det uppenbart att villkoren i en uppbördsöverenskommelse och ett skatteavtal är uppfyllda, kan förskott, som en annan avtalsslutande stat har begärt att skall överföras och som på det sätt som avses i lagen om beskattningsförfarande skulle kunna räknas den skattskyldige till godo i Finland, överföras till myndighet i den andra avtalsslutande staten utan att invänta att beskatt- ningen har blivit slutförd så som avses i 49 § lagen om beskattningsförfarande.

Förskottsåterbäring som avses i 50 § lagen om beskattningsförfarande och belopp som avses i 76 § i samma lag skall överföras till myndighet i en främmande stat, om de villkor som anges i 1 mom. är uppfyllda. Då inkomst inte beskattas i Finland på grund av ett förfarande vid ömsesidig överenskommelse enligt ett skatteavtal mellan Finland och en främmande stat, skall de medel som avses i 1 mom. eller den del av dem som överföringsbegäran gäller likaså överföras till myndigheten i den främmande staten.

Om återbäring enligt lagen om förskottsuppbörd, lagen om beskattningsförfarande eller lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) uppenbarligen föranleds av tillämpningen av en uppbördsöverenskommelse eller ett skatteavtal, skall myndigheten i vederbörande främmande stat underrättas om återbäringen, och utbetalningen uppskjutas enligt bestämmelserna i uppbördsöverenskommelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

RP 62/1997
StaUB 6/1997
RSv 65/1997

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.