566/1997

Given i Helsingfors den 13 juni 1997

Lag om ändring av 13 och 23 §§ statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagen beslut

ändras 23 § 2 mom. statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/94) och

fogas till 13 § ett nytt 2 mom. som följer:

13 §

Myndigheten skall till tjänstemannen på dennes begäran utan dröjsmål ge ett lönebesked av vilket framgår lönens storlek och grunderna för beräkningen av den.

23 §

En tjänsteman är tjänstledig under den tid han är riksdagsman, medlem av statsrådet, företrädare för Finland i Europaparlamentet eller fullgör sin värnplikt. Beviljande av tjänstledighet beror annars på myndighetens prövning, om inte till någon del något annat särskilt stadgas eller bestäms eller särskilt överenskoms genom tjänstekollektivavtal.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

RP 201/1996
FvUB 6/1997
RSv 51/1997

Helsingfors den 13 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.