547/1997

Utfärdat i Helsingfors den 9 juni 1997

Inrikesministeriets polisförordnande om vissa trafik- och vistelseförbud

Inrikesministeriet har med stöd av 52 § polislagen av den 7 april 1995 (493/1995) beslutat utfärda följande polisförordnande:

1 §
Trafik- och vistelseförbud

Trafik och vistelse utan tillstånd av behö- rigt bolag är förbjudet på områden som ligger i anslutning till bolagets industriproduktion:

1) i Kymmene län på de områden i Joutseno kommun som används för verksamheten vid Oy Metsä-Botnia Ab:s produktionsaenäggningar för skogsindustri och som uenärkts i kartbilagan. Kartbilagan finns till påseende i inrikesministeriets registratorenontor och i bolagets fabriksanläggning i Joutseno.

Vad som ovan bestäms gäller inte myndigheternas trafik och vistelse på området vilken är nödvändig på grund av uppgifter som föreskrivs för dem.

2 §
Utmärkande av område som omfattas av förordnandet

Det bolag som nämns ovan i 1 § skall begränsa all fordons- och persontrafik så att den sker genom bevakade genomfartsportar. Det avgränsade område på kartbilagan som omfattas av trafikförbudet gällande produktionsanläggningarna skall utmärkas med stängsel till varning för dem som rör sig i terrängen och vid områdets gränser skall placeras ut tavlor och märken som kan uppfattas tydligt och som utvisar förbud och följderna av brott mot förbudet.

På vattenområdet skall det förbjudna området utmärkas med ovan nämnda tavlor.

3 §
Upphörande av förbud

Om bolaget ändrar sitt verksamhetsområde eller sin produktion så att trafik- och vistelseförbuden inte längre är nödvändiga eller om bolaget upphör med sin verksamhet, skall det avlägsna förbudstavlorna och förbudsmärkena samt utan dröjsmål informera inrikesministeriet om förändringen.

4 §
Straffbestämmelse

För brott mot trafik- och vistelseförbud enligt detta polisförordnande kan dömas till högst femtio dagsböter så som bestäms i 52 § polislagen.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 30 juni 1997.

Helsingfors den 9 juni 1997

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Överkommissarie
Hannu Hannula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.