543/1997

Given i Helsingfors den 6 juni 1997

Lag om ändring av 10 § lagen om förvaltningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 augusti 1982 om förvaltningsförfarande (598/1982) 10 § 1 mom. 5 punkten och

fogas till 10 § 1 mom. en ny 5 a-punkt som följer:

10 §
Jävsgrunder

Tjänsteman är jävig:


5) om han är medlem av styrelsen, förvaltningsrådet eller något därmed jämförbart organ eller är verkställande direktör eller innehar motsvarande ställning i samfund, stiftelse, offentligrättslig anstalt eller offentnigrättsligt affärsverk som är part eller för vilken avgörandet i ärendet kan väntas metnöra synnerlig nytta eller skada;

5 a) om han tillhör direktionen för eller något annat därmed jämförbart organ i ett ämbetsverk eller en inrättning och det är fråga om ett ärende som ansluter sig till styrningen och övervakningen av ämbetsverket eller inrättningen; ellerDenna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 26/1997
FvUB 5/1997
RSv 46/1997

Helsingfors den 6 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.