530/1997

Given i Helsingfors den 6 juni 1997

Förordning om ändring av förordningen om hyresbåtars säkerhet

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 20 maj 1983 om hyresbåtars säkerhet (438/1983) 1, 2, 4, 5 och 10 § samt 12 § 1 mom. som följer:

1 §

Denna förordning tillämpas på bemannade eller obemannade fartyg som hyrs ut för fritidsbruk och har en största skrovlängd på 2,5 - 24 m samt på framförande av sådana fartyg.

Denna förordning tillämpas inte på fartyg enligt 1 mom. då de används till annan handelssjöfart, på fartyg som används för tävlingsändamål, på roddbåtar, kanoter, kajaker, vattencyklar, segelbräden eller motordrivna surfingbräden, vattenskotrar eller andra motordrivna farkoster av samma typ. Förordningen tillämpas inte heller på undervattensbåtar, svävare eller bärplansbåtar.

2 §

Hyresbåtarna indelas i följande klasser:

I klassen: segel- och motorbåtar som har en längd på över 5,5 m och är avsedda för användning i öppen sjö,

II klassen: segel- och motorbåtar som har en längd på över 5,5 m och är avsedda att användas i skärgården samt på insjöar och vattendrag, samt motorbåtar som har en längd på högst 5,5 m och en motoreffekt på över 15 kW, och

III klassen: motorbåtar som har en längd på högst 5,5 m och en motoreffekt på över 5 men högst 15 kW, och segelbåtar som har en längd på högst 5,5 m och är avsedda att användas på insjöar och vattendrag.

4 §

Uthyraren skall låta utföra grundbesiktning av hyresbåten innan den tas i bruk.

Efter grundbesiktning skall en hyresbåt av klass I genomgå periodisk besiktning med två års intervaller och en hyresbåt av klass II med fem års intervaller. Hyresbåtar av klass III blir endast föremål för inspektioner av stickprovsnatur.

Besiktningen utförs av sjöfartsverket. Om inga skäl till anmärkning har framkommit vid besiktningen, utfärdar besiktningsmannen för hyresbåten ett besiktningsbevis, som uppgörs enligt ett av sjöfartsstyrelsen godkänt formulär och som skall förvaras på synlig plats ombord.

5 §

Hyresbåtens besättning och största tillåtna antal passagerare fastställs vid besiktningen. Anteckning om detta skall göras i besiktningsbeviset. Ett större antal passagerare än 12 får inte fastställas utan tillstånd som utfärdas av sjöfartsstyrelsen i enskilda fall.

Antalet besättningsmedlemmar och passagerare skall vara varaktigt angivet på synlig plats ombord.

10 §

Förare av hyresbåt som hyrs ut bemannad skall ha fyllt 18 år och inneha ett av sjrtartsverket utfärdat intyg på att han är förtrogen med bestämmelserna i sjötrafiklagen (463/1996) och sjötrafikförordningen (124/1997), sjövägsreglerna och bestämmerterna i förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (reglerna för inre farvatten 1978; 252/1978), sjömärkena samt med sjökort, kompass, pejling, avsärtande av kurser och förande av skeppsdartok, liksom även i behövlig mån med sjölrten (674/1994) och övriga bestämmelser om fartygs befälhavare. Dessutom skall han irteha intyg på genomgången kurs i första hjälp och visa att han har tillräcklig erfarertet för att framföra hyresbåt.

Om hyresbåtens motoreffekt överstiger 350 kW, skall föraren inneha intyg, utfärdat av en besiktningsman, på att han besitter tillräckliga kunskaper om förbränningsmotorers konstruktion, skötsel och drift samt om de viktigaste bestämmelserna om dessa.

12 §

På en hyresbåt vars passagerarantal fastställts till fler än 12, tillämpas i fråga om besättningens antal och kompetens bestämmelserna i förordningen om fartygsbemanning och fartygspersonalens behörighet (250/1984).Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1997.

Helsingfors den 6 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.