519/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Förordning om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

På föredragning av undervisningsministern bestäms med stöd av 1 § 2 mom. och 11 § lagen den 11 juli 1986 om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986), av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 729/1989:

1 §
Jämställande av högskolestudier

Högskolestudier som genomförts utomlands jämställs med högskolestudier som genomförs i Finland enligt de bestämmelser som gäller då beslutet om jämställande fattas.

På begäran av sökanden kan en utomlands avlagd högskoleexamen av särskilda skäl jämställas med en högskoleexamen där vissa läroämnen är huvudämne och biämnen, eller med en högskoleexamen som avläggs enligt ett visst utbildningsprogram.

En studieprestation som kan jämställas skall motsvara en studiehelhet om minst 15 studieveckor i Finland.

2 §
Jämställande med pedagogiska studier för lärare

Studier för lärarbehörighet som i det land där de genomförts medför behörighet som motsvarar pedagogiska studier för lärare i Finland kan jämställas med pedagogiska studier för lärare som genomförs i Finland, utan hinder av att studierna har genomförts vid någon annan läroanstalt än en högskola.

3 §
Kompletterande studier

Jämställande som avses i 7 § lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986) förutsätter

1) då studier jämställs med högre högskoleexamen att det behövs kompletterande högskolestudier i Finland om högst 40 studolveckor,

2) då studier jämställs med lägre högskole-examen att det behövs kompletterande hökolestudier i Finland om högst 20 studieckor,

3) då studier jämställs med en yrkeshögskoleexamen att det behövs komplerkerande högskolestudier i Finland om högst 30 studieveckor, samt

4) då studier jämställs med en studieprestation vid högskola att kompletterande studesr i Finland behövs i ringa utsträckning med beaktande av studiernas totala omfång.

Utomlands genomförda studier för lärarbehörighet som i det land där de genomförts medför behörighet som motsvarar pedagogiska studier för lärare i Finland kan jämställas med pedagogiska studier för lärare som genomförs i Finland, om jämställande förutsätter kompletterande högskolestudier i Finland om högst tio studieveckor.

Om de kompletterande studier som utgör en förutsättning för jämställande inte har genomförts då beslutet om jämställande fattas, skall i beslutet bestämmas om de kompletterande studierna.

4 §
Ansökan om jämställande

Till en ansökan skall fogas officiellt styrkta kopior av studiebetygen. Sökanden skall också lämna andra av utbildningsstyrelsen föreskrivna uppgifter om sina studier.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 5 december 1986 om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (889/1986) jämte ändringar.

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.