516/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Förordning om ändring av förordningen om systemet för gemensam elevansökan till yrkeshögskolorna

På föredragning av undervisningsministern

ändras 2 § 1 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 3 mom. förordningen den 3 mars 1995 om systemet för gemensam elevansökan till yrkeshögskolorna (257/1995), som följer:

2 §
Deltagande i gemensam elevansökan

Intagningen av studerande till yrkeshögskolorna och till den utbildning som avses i 1 § 2 mom. sker med hjälp av gemensam elevansökan med undantag av utbildningen på främmande språk.


5 §
Ansvaret för ordnande av gemensam elevansökan

Länsstyrelsen svarar inom sitt område för det regionala genomförandet av den gemensamma elevansökan. Länsstyrelsen sköter inom sitt område mottagningen, behandlingen och förvaringen av ansökningarna, den allmänna information som gäller sökande och antagning samt övriga praktiska arrangemang som gäller den gemensamma elevansökan. I Södra Finlands och Västra Finlands län skall de uppgifter som hänför sig till den gemensamma elevansökan i fråga om de svenskspråkiga yrkeshögskolorna och andra läroanstalterna samt den svenskspråkiga utbildningen i de tvåspråkiga yrkeshögskolorna och andra läroanstalterna skötas i en särskild svenskspråkig enhet för undervisningsväsendet vid länsstyrelsens bildningsavdelning.

6 §
Dataregister för gemensam elevansökan

Länsstyrelsen svarar för inrättandet och upprätthållandet de regionala registren. I Södra Finlands och Västra Finlands län bildas särskilda register språkgruppsvis. Länsstyrelsen sörjer för att yrkeshögskolorna och de andra läroanstalterna inom dess område får uppgifter om dem som sökt om inträde till yrkeshögskolorna och läroanstalterna ur de regionala registren.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.