510/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Lag om ändring av grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) 58 e, 62 a, 62 b, 62 d, 68 och 70 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 58 e § i lag av den 16 april 1987 (417/87), 62 a § ändrad genom sistnämnda lag samt genom lagar av den 3 augusti 1992 och den 24 mars 1995 (707/92 och 427/95), 62 b, 68 och 70 §§ i nämnda lag av den 3 augusti 1992 samt 62 d § ändrad genom nämnda lagar av den 16 april 1987 och den 3 augusti 1992 samt lag av den 25 januari 1991 (171/91), samt

ändras 52 § 3 mom. samt 54 a och 78 a §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 52 § 3 mom. och 54 a § i nämnda lag av den 25 januari 1991 samt 78 a § ändrad genom nämnda lagar av den 3 augusti 1992 och den 24 mars 1995, som följer:

52 §

I en grundskola kan finnas timlärare i tjänsteförhållande.

54 a §

I fråga om tjänsterna vid en grundskola samt tjänsteinnehavarna och timlärarna vid den gäller vad som i kommunallagen och i lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet (484/96) stadgas samt med stöd av kommunallagen bestäms om kommunala tjänster och tjänsteinnehavare, om inte något annat stadgas i denna lag eller i förordning som givits med stöd av den.

78 a §

Angående rektors- och lärarbefattningar samt befattningshavare och timlärare vid en skola som ersätter grundskolan gäller i tillämpliga delar vad 55 §, 56 § 1-4 mom., 56 a, 56 b, 58 a, 59 och 62 g §§ och 69 § 1, 3 och 4 mom. stadgar om tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid grundskolan. Om varning och avstängning från handhavandet av befattning gäller dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas i fråga om statstjänstemän.

En befattningshavare kan med stöd av 56 § 1 mom. och 56 a § 1 mom. förflyttas till en tjänst vid en grundskola, ett gymna-sium, dess vuxenlinje, ett vuxengymnasium eller en annan läroanstalt endast om det inte finns någon lämplig befattning, till vilken befattningshavaren kan förflyttas, vid en annan skola som ersätter grundskolan, ett privat gymnasium eller dess vuxenlinje eller ett vuxengymnasium med samma huvudman som den förstnämnda skolan.


Denna lag träder i kraft den 10 juni 1997.

RP 128/1996
KuUB 6/1997
RSv 48/1997

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.