504/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 maj 1974 om oljeskyddsfonden (379/1974) 3 §, sådan den lyder i lag av den 22 december 1989 (1287/1989), samt

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

3 §

Uppbörden av oljeskyddsavgiften upphör vid utgången av kalendermånaden efter den under vilken kapitalet i oljeskyddsfonden har stigit till fyrtio miljoner mark. Uppbörden påbörjas på nytt efter utgången av kalendermånaden efter den under vilken fondens kapital har sjunkit under tjugo miljoner mark.

5 a §

Ur oljeskyddsfonden kan ersättning beviljas för kostnader som orsakas eller har orsljats av rengöringen av markområden som förorenats av olja, av att behovet av rengljing utreds samt av att rengöringsarbetet plljeras.

Ersättning kan beviljas om det inte kan utredas vem som har orsakat föroreningen eller om han inte anträffas, eller om han inte kan svara för kostnaderna för rengöringen, och om innehavaren av det förorenade området inte skäligen kan förpliktas att rengöra området.

En förutsättning för att ersättningen skall beviljas är att en tillräckligt detaljerad plan för det område som skall rengöras, behovet av en rengöring och betydelsen av denna ur miljövårdssynvinkel samt över kostnaderna för rengöringen företes för oljeskyddsfondens direktion. Dessutom krävs det att ett i avfallslagen (1072/1993) avsett avfallstillstånd skaffas för rengöring av det förorenade området eller att ett beslut om rengöring i övrigt fattas i enlighet med avfallslagen.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 1997.

Lagens 5 a § tillämpas inte på sådana rengöringsarbeten i förorenade markområden som slutförts innan lagen träder i kraft eller som pågår då lagen träder i kraft.

RP 265/1996
GrUB 1/1997
MiUB 2/1997
RSv 11/1997

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.