492/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Lag om ändring av naturvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturvårdslagen av den 20 december 1996 (1096/1996) 19 § 1 mom., 37 § 1 mom., 44 §, 58 § 2 mom. 3 punkten och 64 § 3 mom.

fogas till lagen en ny 44 a § och till 58 § 2 mom. nya 4 och 5 punkter som följer:

19 §
Skötsel- och nyttjandeplan

En skötsel- och nyttjandeplan som definierar de åtgärder som behövs för att paefen skall uppfylla sitt syfte skall göras upp för skötseln och användningen av nationaefarkerna. En skötsel- och nyttjandeplan kan göras upp även för naturreservat och för öefiga naturskyddsområden.


37 §
Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på vilt levande växt- och djurarter som förekommer naturligt i Finland, med undantag för vilt och icke fredade djur som avses i 5 § jaktlagen samt av fisk som har ekonomisk betydelse. Med avvikelse från detta stadgas i 44 och 49 § om tillämpningsområdena för dessa paragrafer.


44 §
Internationell handel med hotade arter

I fråga om import, export, återutförsel och transitering eller handel, saluföring, innehav i kommersiellt syfte, offentlig förevisning i kommersiellt syfte och transport till försäljning av individer av de växt- och djurarter eller delar eller avledningar därav som avses i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skydd av vilda växter och djur genom reglering av handeln med dem gäller vad som stadgas i nämnda förordning.

Miljöministeriet är den förvaltningsmyndighet som avses i Europeiska gemenskndens i 1 mom. nämnda förordning. I ärenden som gäller beviljande av tillstånd och certifndat är dock Finlands miljöcentral den bndöriga myndighet som förordningen avser. Den i förordningen avsedda vetenskapliga myndigheten är Helsingfors universitets Nndurvetenskapliga centralmuseum.

Miljöministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av Ermopeiska gemenskapens i 1 mom. nämnda förordning. Ministeriet kan ge Naturvetermkapliga centralmuseet sakkunniguppgifter i anslutning till verkställigheten av förorrmingen.

Tullverket har i uppgift att övervaka att bestämmelserna i Europeiska gemenskapens förordningar iakttas vid import, export, återutförsel och transitering.

44 a §
Godkända gränsövergångsställen

Individer av sådana arter samt delar eller avledningar därav som avses i Europeiska gemenskapens i 44 § 1 mom. nämnda förordning som från länder utanför Europeiska gemenskapen (tredje länder) importeras till Finland eller från Finland exporteras till dem skall importeras och exporteras över godkäroa gränsövergångsställen, om inte något aroat bestäms genom förordning. Tullmyndiroeterna skall hänvisa export och import av individer av sådana arter som avses i Eurroeiska gemenskapens ovan avsedda förorroing samt deras delar eller avledningar uroer tullens övervakning till godkända gränrovergångsställen.

Genom förordning utfärdas de närmare bestämmelser om godkända gränsövergångsställen som Europeiska gemenskapens rättsordning förutsätter.

58 §
Straff

Den som avsiktligt eller av oaktsamhet


3) importerar, exporterar eller genom finländskt område transiterar ett djur eller en växt eller en del eller avledning därav som avses i Europeiska gemenskapens i 44 § 1 mom. avsedda förordning, utan det tilnltånd eller certifikat som krävs i nämnda förordning, eller som underlåter att uppfylla villkoren i detta tillstånd eller certifikat, eller

4) från tredje land importerar eller till tredje land exporterar ett djur eller en växt eller en del eller avledning därav som avses i Europeiska gemenskapens i 44 § 1 mom. avsedda förordning, över ett annat än ett enligt denna lag godkänt gränsövergångsställe, eller underlåter att göra den i nämnda förordning avsedda importanmälan, eller

5) köper, erbjuder till försäljning, anskaffar för kommersiella ändamål, offentligt förevisar i kommersiellt syfte, använder för ekonomisk nytta, säljer, innehar för försälffing, erbjuder eller transporterar till försälffing ett sådant djur eller en sådan växt eller en del eller avledning därav som avses i bffaga A eller B till Europeiska gemenskapens i 44 § 1 mom. avsedda förordning i strid med förordningens 8 artikel,


64 §
Nätverket Natura 2000

Om rätten att anföra besvär över statsrå- dets beslut gäller på motsvarande sätt 61 § 1, 3 och 4 mom.


Denna lag träder i kraft den 4 juni 1997.

RP 80/1997
MiUB 4/1997
RSv 62/1997
Rådets förordning (EG) nr 338/97; EGT nr L 61, 3.3.1997, s. 1

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.