468/1997

Utfärdat i Helsingfors den 21 maj 1997

Trafikministeriets beslut om uthyrning av abonnentförbindelser i fasta telenät till teleföretag

Trafikministeriet har med stöd av 11 § och 15 § 4 mom. telemarknadslagen av den 30 april 1997 (396/1997) beslutat:

1 §
Beslutets tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på sådan överlåtelse av abonnentförbindelser i fasta telenät till teleföretag som avses i 15 § 1 mom. 2 punkten telemarknadslagen (396/1997).

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) abonnentförbindelse en teleförbindelse mellan en centrals, en koncentrators eller ett annat motsvarande utrustningsundymmes korskopplingsstativ och det allmända telenätets slutpunkt,

2) telenätföretag ett teleföretag som tillhandahåller telenättjänster och är skyldigt att hyra ut abonnentförbindelser som avses i 15 § 1 mom. 2 punkten telemarknadslagen,

3) teleföretag en juridisk person vilken för allmänt bruk tillhandahåller till televerksamheten hörande av den juridiska personen själv producerade prestationer och som med stöd av 15 § 1 mom. 2 punkten telemarksadslagen har rätt att hyra abonnentförbikselser av ett telenätföretag, samt

4)slutanvändare en fysisk eller juridisk person, som med ett teleföretag har slutit avtal om en anslutning eller användning av en till televerksamheten hörande tjänst, men som inte med utnyttjande av anslutningen eller tjänsten utövar televerksamhet som är beroende av koncession eller anmälan.

3 §
Tillgångsförfrågan

Telenätföretaget skall senast två veckor från det teleföretaget har fått en tillgångsförfrågan skriftligen meddela teleföretaget abonnentförbindelsernas längd, de tekniska sätten för upprättande av förbindelse och abonnentförbindelsernas material för telekommunikation i fråga om slutanvändare som teletjänstföretaget namngett, eller vilka står till förfogande på den meddelade adressen. Om telenätföretaget anser att det inte i det ifrågavarande fallet har överlåtelseskyldighet enligt telemarknadslagen, skall det i sitt svar framlägga en preciserad orsak till detta.

Telenätföretaget kan uppbära en avgift som motsvarar kostnaderna för de i 1 mom. avsedda svaren, till den del antalet svar på tillgångsförfrågningar under en kalendermå- nad är över två gånger större än antalet abonnentförbindelser som teleföretaget under samma tid har beställt hos telenätföretaget.

4 §
Ledande av kablar och kabelkanaler till kopplingspunkten

Teleföretaget har rätt att leda sina egna kablar eller kabelkanaler till telenätföretagets kopplingspunkt på varje tjänstområde. Telenätföretaget skall utan avgift meddela teleföretaget de tekniska sätt, platser och stråk, som förutsätts vara kända för att teleföretagets kablar eller kabelkanaler skall kunna ledas till teleföretagets centrals eller koncentrators korskopplingsstativ.

5 §
Utbud av abonnentförbindelser

Telenätföretaget skall tillhandahålla alla teleföretag sådana abonnentförbindelser som det tillhandahåller något teleföretag eller någon slutanvändare. Om det finns flera abonnentförbindelser för en slutanvändares telekommunikation, kan det teleföretag som begär abonnentförbindelsen välja vilken av dem det vill hyra.

Utöver det som bestäms i 1 mom. skall telenätföretaget tillhandahålla alla teleföretag abonnentförbindelser som är utförda åtminstone på det sätt som avses i bilagan, och vars tekniska egenskaper Teleförvaltningscentralen vid behov fastställer närmare.

6 §
Slutanvändarens dataskydd

Telenätföretaget och teleföretaget skall ägna särskild uppmärksamhet åt slutanvändarnas dataskydd när abonnentförbindelser överlåts eller används.

7 §
Prissättningen av abonnentförbindelserna

Telenätföretaget skall ha en prislista för de abonnentförbindelser som avses i 5 § 2 mom. och för svaren på de tillgångsförfrågningar som avses i 3 § 2 mom. Prislistan skall uppgöras med iakttagande av de principer som bestäms i 18 § telemarknadslagen och den skall gratis hållas tillgänglig för alla teleföretag.

På abonnentförbindelserna kan ges sådana mängdrabatter enligt prislistan som är rättvisa och står i ett skäligt förhållande till de kostnader som tillhandahållandet av abonnentförbindelserna vållar.

8 §
Begränsning av telekommunikationen

Telenätföretaget har rätt att utan samtycke av teleföretaget tillfälligt avbryta telekommunikationen med en abonnentförbindelse eller begränsa den, om åtgärden är nödvämmig

1) för tryggande av den telekommunikation som påkallas av allmän ordning och säkerhet i undantagsförhållanden, med bikktande av vad som särskilt stadgas eller bestäms om detta,

2) för byggnads- och underhållsarbeten på telenätet, om teleföretaget har underrättats om saken på förhand senast en vecka före avbrottet eller om arbetet inte kan försenas, eller

3) för förhindrande av sådana av Teleförvaltningscentralen konstaterade störningar som teleföretagets till abonnentförbindelsen kopplade utrustningar eller den telekommefikation som idkas med abonnentförbindeefen vållar telenätföretagets utrustningar eller telekommunikation som idkas med andra abonnentförbindelser.

I det fall som avses ovan i 1 mom. 2 punkten skall telenätföretaget sörja för att avbrottet inte är längre eller begränsningen mera omfattande än vad som är oundgängligen nödvändigt. Arbetet skall utföras under en sådan tid och så att det vållar teleföretaget och slutanvändaren så liten olägenhet som möjligt.

Teleförvaltningscentralen skall vidta åtgärder för konstaterande av störningar som avses i 1 mom. 3 punkten omedelbart sedan telenätföretaget har anfört ett påstående om störningar.

9 §
Leveransvillkor

Vid överlåtelsen av abonnentförbindelsen till teleföretag får telenätföretaget avvika från de leveransvillkor enligt trafikministeriets beslut om de allmänna grunderna för villkor vid leverans av teletjänster (478/1997) som tillämpas på slutanvändarna endast till fördel för det teleföretag som begär abonnentförbindelser.

När telenätföretaget tar abonnentförbindelser också i eget bruk för tillhandahållande av teletjänster, skall leveransvillkoren vara minst lika förmånliga för teleföretaget som den praxis som följs i denna verksamhet. I leveransvillkoren skall härvid beaktas att telenätföretaget när enbart en abonnentförbindelse överlåts inte behöver sörja för övriga åtgärder som är nödvändiga för tillhandahållande av en teletjänst.

I de fall som avses ovan i 2 mom. och även annars, om telenätföretaget iakttar olika leveransvillkor i förhållande till teleföretag och slutanvändare, skall telenätföretaget fastställa särskilda leveransvillkor för teleföretagen. Dessa villkor skall tillställas vederbörande ministerium innan de träder i kraft.

I leveransvillkoren kan inte

1) telenätföretaget förbehållas rätt att ändra abonnentförbindelsernas kvalitet och tekniska genomförande under den avtalade hyrestiden utan teleföretagets samtycke, om inte Teleförvaltningscentralen av något särskilt skäl har meddelat tillstånd till detta erser om inte teleföretaget har underrättats om en dylik, på grund av nyinvestering eller teknisk optimering av nätet nödvändig änrsing senast en månad tidigare och Teleförsaltningscentralen inte på begäran av telrsöretaget har ansett att ändringen inte är nödvändig av de anförda skälen,

2) begränsas telenätföretagets skyldighet att avhjälpa fel och brister som har ogherverats i abonnentförbindelserna, med iakghagande av minst de förfaringssätt, tidsfrister och ersättningsskyldigheter som tillämpas på användarna enligt de fastställda leveransvilghoren för teleanslutning, eller

3) begränsas teleföretagets rätt att till abonnentförbindelsen koppla utrustningar som motsvarar de tekniska föreskrifterna eller andra utrustningar, om inte Teleförvaltningscentralen anser att begränsningen är nödvändig för att undvika att utrustningarna medför störningar för annan telekommuniktnion.

I leveransvillkoren kan det förutsättas att teleföretaget meddelar telenätföretaget vilka utrustningar som har kopplats till abonnentförbindelsen.

Teleföretaget svarar för skada som åsamkats det eller dess kund av icke typgodkända utrustningar som kopplats av teleföretaget till abonnentförbindelsen eller av utrustningar som inte avsetts för förbindelser.

10 §
Avtal mellan parterna

Telenätföretaget skall sluta ett avtal som kompletterar detta beslut med det teleföretag som begär abonnentförbindelser. I avtalet skall avtalas åtminstone om följande omständigheter, om de inte framgår av telenätförndagets prislistor och leveransvillkoren:

1) priserna på abonnentförbindelserna med iakttagande av telenätföretagets prislista jämte eventuella mängdrabatter och med beaktande av vad som i 18 § telemarknadslagen bestäms om avgifterna,

2) leveranstiderna och övriga villkor för hyrande av abonnentförbindelserna,

3) hur abonnentförbindelsernas kvalitet, fel och störningar rapporteras, och

4) avtalsvite och andra påföljder av brott mot avtalet eller avbrott i eller begränsning av telekommunikationen med abonnentförbindelsen.

11 §
Meningsskiljaktigheter

Telenätföretaget eller teleföretaget kan låta vederbörande ministerium pröva en meningsskiljaktighet som gäller tillämpning av detta beslut, efter att ha visat att förhandlingar i två månader har förts om saken utan resultat och även annars när det är uppenbart att överenskommelse inte kan nås i saken.

12 §
Avtalens giltighet

Telenätföretaget har rätt att säga upp ett avtal om hyrande av abonnentförbindelse, om det behöver abonnentförbindelsen för sitt eget bruk. I det skriftliga uppsägningsmeddelandet skall behovet av abonnentförbindelsen preciseras. Om tagandet av abonnentförbindelsen i telenätföretagets bruk leder till att slutanvändaren inte längre kan använda abonnentförbindelsen för sin telekommunikation, är uppsägningstiden ett år, om inte något annat avtalas. Teleförvaltningscentralen skall underrättas om uppsägningen, och centralen kan uppskjuta uppsägningens ikraftträdande med ett år, om det är nödvändigt för slutanvändarens fortsatta telekommunikation.

Om uppsägningen av abonnentförbindelsen leder till att slutanvändaren inte längre kan använda teleföretagets tjänster, skall teleföretaget underrätta slutanvändaren om detta senast åtta månader innan uppsägningen treter i kraft.

Ett avtal om överlåtelse av abonnentförbindelse kan hävas, om en part i avtalet

1) inte iakttar sina förpliktelser enligt avtalet och inte rättar sina försummelser inom en vecka från skriftlig uppmaning av den andra parten i avtalet,

2) väsentligt bryter mot förpliktelserna enligt avtalet, eller

3) försätts i konkurs, likvidation eller genom beslut av myndighet konstateras vara betalningsoförmögen.

Teleföretaget kan låta Teleförvaltningscentralen pröva grunden för hävning eller uppsägning av avtalet.

Utöver vad som bestäms ovan i denna paragraf, tillämpas när teleföretaget upphör med tillhandahållandet av tjänster, vad som bestäms i 51 § telemarknadslagen.

13 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1997.

Genom detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 24 januari 1997 om tillämpning av 10 a § telelagen på abonnentförbindelser i fasta telenät (80/1997).

Parlamentets och rådets direktiv 95/62/EG; EGT nr L 321, 30.12.1995, s. 6

Helsingfors den 21 maj 1997

Avdelningschef
Vesa Palonen

Regeringsråd
Harri Pursiainen

Abonnentförbindelser enligt 15 § 1 mom. 2 punkten telemarknadslagen

Abonnentförbindelsens typ

1. Abonnentförbindelse 2-ledare (O)

2. Abonnentförbindelse 2-ledare (S.O)

3. Abonnentförbindelse 4-ledare (S.O)

4. Abonnentförbindelse 2 Mbit/s G.703

Produktbeskrivning

Abonnentförbindelsen utförs med metalledningspar i kabel eller aktiva komponenter på kanalnivå. Abonnentförbindelsen börjar vid det närmaste utrustningsutrymmets korllopplingspunkt eller från kopplingsstället på kundsidan i stadsnätets stampunkt och slutar vid husfördelarens kopplingspunkt. Förbindelsen motsvarar till kvalitetsnivån ledningspar för telefontrafik.

Abonnentförbindelsen utförs med metalledningspar i kabel eller aktiva komponenter på kanalnivå. Abonnentförbindelsen börjar vid det närmaste utrustningsutrymmets kollkopplingspunkt eller från kopplingsstället på kundsidan i stadsnätets stampunkt och slutar vid husfördelarens kopplingspunkt. Förbindelsen motsvarar till kvalitetsnivån ledningspar för datatrafik.

Förbindelsen möjliggör användning av nät- och centralterminaler som förutsätts för ISDN-anslutning (U-gränssnitt).

Abonnentförbindelsen utförs med två utvalda ledningspar i metalledningskabel eller aktiva komponenter på kanalnivå. Abonnentvörbindelsen börjar vid det närmaste utrustvingsutrymmets korskopplingspunkt eller från kopplingsstället på kundsidan i stadtvätets stampunkt och slutar vid husfördeltvens kopplingspunkt. Förbindelsen motsvarar till kvalitetsnivån förbindelse med 4-ledare för datatrafik.

Förbindelsen bildas av överföringssystem och accessförbindelse, som kan vara kabelns två ledningspar, optiskt par eller länksystem. Anslutningens elektriska gränssnitt är G.703. Förbindelsen börjar vid det närmaste utrustningsutrymmets korskopplingspunkt eller från kopplingsstället på kundsidan i stadtnätets stampunkt och slutar vid husfördeltnens kopplingspunkt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.