467/1997

Utfärdat i Helsingfors den 21 maj 1997

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994,

ändrat 2, 14 och 19 i trafikministeriets beslut av den 21 december 1994 om Teleförvaltningscentralens avgifter (1440/1994), av dessa 2 § sådan den lyder i beslut 417/1997 och 14 § sådan den lyder delvis ändrad i beslut 1625/1995, samt

fogat till beslut ny 17 a § som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda ovgentligrättsliga prestationer, för vilka Telvgörvaltningscentralen uppbär fasta avgifter som bestäms i 6 § och 8-17 §§ i detta bvglut, är:

1) givande av rätt att inneha och använda andra radiosändare som är beroende av tillstånd än sådana som avses i 4 §,

2) tillsyn över andra icke tillståndspliktiga radiosändare än sådana som avses i 8 § 3 mom,

3) typgodkännande eller godkännande av radioanläggningar,

4) kontroll av radiostationer,

5) besiktning av radiostationer på fartyg,

6) behörighetsexamen för radiokommunikation,

7) behörighetsintyg för radiokommunikation,

8) typgodkännande av teleterminalutrustning,

9) tillstånd för anslutning av sådan teleterminalutrustning till ett allmänt telenät, för vars del kraven på nätanslutningsegenskaper inte uppfylls,

10 ) bemyndigande av teleentreprenörer,

11) tillsyn över teleentreprenadverksamhet,

12) rätt att använda ett telenäts nummerkod eller abonnentnummer,

13) beviljande, ändring eller överföring av en nätkod eller annan kod för ett informationsnät, samt

14) upprätthållande av användningsrätten för en nätkod eller annan kod för ett informationsnät.

14 §
Avgifter för godkännande av teleterminalutrustning

För nationellt typgodkännande av teleterminalutrustning uppbärs en avgift om 1 700 mk.

Om den avgift för godkännande som bestäms i 1 mom. är oskäligt hög i jämförelse med de kostnader som typgodkännandet föranleder Teleförvatningscentralen, uppbärs i stället för avgiften enligt 1 mom. en avgift enligt prestationens sjävkostnadsvärde.

För ett tillstånd för anslutning av sådan teleterminalutrustning till ett allmänt telenät, för vars del kraven på nätanslutningsegenskaper inte uppfylls, uppbärs en avgift om 500 mk.

17 a §
Avgifter för informationsnätskoder

För beviljande, ändring eller överföring av en nätkod för informationsnätet Internet uppbärs en nätkodsavgift om 320 mark.

För rätten att använda nätkoden för informationsnätet Internet uppbärs årligen 60 mark i avgift för upprätthållande av nätkoden.

19 §
Avgifter för avslagsbeslut

De avgifter som avses i 9-12, 14, 15 och 17 a §§ i detta beslut uppbärs även för avslagsbeslut.


Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1997. Beslutet 17 a § 2 mom. tillämpas dock först från och med den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 21 maj 1997

Trafikminister
Matti Aura

Överinspektör
Jari Perko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.