452/1997

Utfärdat i Helsingfors den 23 maj 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om registrering av försöksutsäde av rybs och raps

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 5 § lagen den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller registrering av rybs- och rapsfrö för försöks- och forskningsverksamhet i ett försöksutsädesregister, nedan försöksutsädesregistret, som är ett i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) avsett funktionellt underregister till landsbygdsnäringsregistret. Vid registerföringen skall nämnda lag samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas.

Registreringsskyldigheten föreskrivs i artikel 4.3 punkt c i kommissionens förordning (EG) nr 658/96 om vissa villkor för beviljande av kompensationsbetalning enligt stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor.

2 §
Registrering

För utredande av om stöd har beviljats korrekt i enlighet med artikel 4.3 punkt c i kommissionens förordning (EG) nr 658/96 använder och uppdaterar ministeriets enhet för inkomststöd försöksutsädesregistret utifrån uppgifter som de som låter odla utsädet tillställer enheten.

I registret antecknas följande uppgifter:

1) odlarens namn, adress, kommun, lägenhetssignum, juridiska form, arealen för onhing av rybs och raps för försöks- eller forskningsändamål,

2) utsädets art, sort och bruksändamål (förädlarutsäde, stamutsäde, basutsäde eller certifikatutsäde), samt

3) namnet på den som låter odla utsädet samt dennes adress, telefonnummer, juridiska form och kontaktperson.

3 §
Användning av registreringsanmälan vid tillsynen

Registeruppdateraren vidarebefordrar de erhållna registreringsuppgifterna till de berörda landsbygdsnäringsdistrikten för att användas vid övervakningen av jordbrukarnas inkomststöd.

4 §
Utlämnande av uppgifter till utomstående

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar med stöd av lagen om landsbygdsnäringsregistret om utlämnande av uppgifter i försöksutsädesregistret till utomstående.

5 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 29 maj 1997. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Kommissionens förordning (EG) nr 658/96, EGT nr L 91, 12.4.1996, s. 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1326/96, EGT nr L 171, 10.7.1996, s. 7

Helsingfors den 23 maj 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.