447/1997

Given i Helsingfors den 23 maj 1997

Lag om ändring av lagen om statens bannät, banhållningen och användningen av bannätet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 januari 1995 om statens bannät, banhållningen och användningen av bannätet (21/1995) 3 §, i 7 § 1 mom. det inledande stycket och 1 punkten och 8 § samt

fogas till lagen en ny 2 a §, till 10 § 3 mom. en ny 3 a- och 7 a-punkt som följer:

2 a §
Järnvägsföretag

Med järnvägsföretag avses i denna lag ett bolag eller en annan sammanslutning vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla järnvägstransporttjänster och som besitter de dragfordon som behövs för transporterna samt innehar tillstånd att idka verksamheten (koncession).

3 §
Rätt att använda bannätet

Rätt att använda bannätet kan ges ett järnvägsföretag som beviljats koncession i en stat som är medlem i Europeiska unionen eller tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Rätt att använda bannätet i inrikes järnvägstrafik kan beviljas enbart det aktiebolag som bildats för att fortsätta Statsjärnvägarnas verksamhet.

Rätt att använda bannätet i internationell järnvägstrafik mellan stater som är medlemmar i Europeiska unionen eller tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan beviljas det aktiebolag som bildats för att fortsätta Statsjärnvägarnas verksamhet, en internationell sammanslutning av järnvägsföretag eller ett järnvägsföretag som sköter internationella kombinerade transporter.

7 §
Förutsättningar för erhållande av koncession och återkallande av koncessionen

Vederbörande ministerium beviljar koncession enligt 2 a §, om

1) det företag som ansöker om koncession har sin hemort och sitt huvudsakliga driftställe i Finland,


8 §
Beviljande av rätt att använda bannätet och inledande av trafik

Banförvaltningscentralen beviljar rätt att använda bannätet och ger tillstånd till att inleda trafik när järnvägsföretaget har kommit överens med Banförvaltningscentralen om behövliga administrativa, ekonomiska och tekniska arrangemang.

10 §
Banförvaltningscentralen och dess uppgifter

Banförvaltningscentralen skall


3 a) sörja för frågor som anknyter till rätten att använda bannätet och ge behövliga anvisningar om förfarandet i dessa frågor,


7 a) vara en sådan myndighet som enligt lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) utövar tillsyn över transporter av farliga ämnen,Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

Det aktiebolag som bildats för att fortsätta Statsjärnvägarnas verksamhet har i högst ett år efter att denna lag trätt i kraft rätt att använda bannätet utan en koncession enligt 2 a § och utan separat beviljad rätt enligt 8 § att använda bannätet.

RP 24/1997
TrUB 3/1997
RSv 44/1997
Rådets direktiv 95/18/EG; EGT nr L 143, 27.6.1995, s. 70, rådets direktiv 95/19/EG; EGT nr L 143, 27.6.1995, s. 75

Helsingfors den 23 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.