445/1997

Given i Helsingfors den 23 maj 1997

Förordning om ändring av 6 och 16 § förordningen om nykterhetsarbete

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 4 mars 1983 om nykterhetsarbete (233/1983) 6 och 16 §, av dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 459/1995, som följer:

6 §

Den i 10 § 1 punkten lagen om nykterhetsarbete avsedda dispositionsplanen skall innehålla:

1) målsättningen för verksamheten till förebyggande av olägenheter som förorsakas av rusmedelsbruk och särskilt områden som är föremål för verksamheten;

2) utredningar över projekt som skall understödas och deras förverkligande jämte tidtabell;

3) utredningar över uppskattade kostnader;

4) utredningar över projekt som fortsätter under de därpå följande åren och kostnaderna för dessa projekt, samt

5) andra nödvändiga uppgifter.

Framställning om ett projekt som avses ingå i dispositionsplanen skall göras vid den tidpunkt som bestäms av vederbörande ministerium.

Den som genomför projektet skall inom den tidstrist som vederbörande ministerium bestämt inlämna en utredning över hur projektet genomförts och de kostnader som uppkommit samt de viktigaste resultaten av projektet.

16 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av vederbörande ministerium.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997.

Helsingfors den 23 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.