442/1997

Utfärdat i Helsingfors den 19 maj 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill i enlighet med det integrerade systemet för administration och kontroll 1997

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller rådets förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor jämte ändringar, nedan rådets förordning (EEG) nr 1765/92, vid tillämpning av det integrerade system för administration och kontroll som skall iakttas på stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill 1997.

Bestämmelser om det integrerade systemet ingår i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen jämte ändringar och i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem jämte ändringar, nedan kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92.

2 §
Ansökan

Ansökan om arealstöd och trädesersättning enligt stödsystemet för jordbruksgrödor, vilket baserar sig på rådets förordning (EEG) nr 1765/92, skall senast den 30 maj 1997 lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten saknar ett driftscentrum, skall ansökan lämnas in till motsvarande myndighet i den kommun där huvuddelen av lägenhetens åkrar är belägen. Tillåtna förändringar i odlingsarealerna kan anmälas inom stödområde C senast den 13 juni 1997.

Vid ansökan skall huvudsakligen blanketterna 101A, 101B, 102A, 102B och 102C samt vid tillåtna förändringar inom stödområde C blankett 117 användas.

3 §
Betalning av stöd för jordbruksgrödor

Stöd för jordbruksgrödor betalas till sökande som har lämnat in en ansökan om arealstöd under den ansökningstid som föreskrivs i 2 § eller en försenad ansökan inom utsatt tid.

4 §
Görande av ändringar efter ansökningstiden

Såsom sådana särskilda fall enligt artikel 4.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 som möjliggör att stödet betalas till någon annan än sökanden godkänns dödsfall som drabbat sökanden, äktenskap samt övergång av ägande- eller besittningsrätten till den lägenhet som ansökan gäller. Stöd kan betalas till den nya ägaren eller innehavaren endast i fråga om de jordbruksskiften som den första sökanden uppgivit.

5 §
Utmärkning av skiften

Sökanden skall i ansökan och på kartbilagan med siffror samt bokstäver ange alla nya, förändrade och i jordbruksanvändning kvarstående oförändrade bas- och jordbruksskiften. Kartbilagan är dock inte obligatorisk i andra fall än de som uppräknas i 6 § 1 mom. 1 - 5 punkten.

Med basskifte avses ett åkerområde eller något annat jordbruksområde som hör till en gårdsbruksenhet och som avgränsas av ett vattendrag, ett gränsdike, ett utfallsdike, en väg, en skog, en kommungräns eller motsvarande. Ett basskifte omfattar endast ett markanvändningsslag och hör till en enda gårdsbruksenhet, med undantag för de fall som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt och som hänför sig till på växtföljden baserade regelbundna årliga byten av jordbruksskiften mellan grannar. Basskiftena anges i ansökningsblanketterna med de signum som myndigheterna har givit dem.

Med jordbruksskifte avses ett åkerområde eller ett jordbruksjordområde där en enskild gårdsbruksenhet odlar en enskild växtart för ett enda ändamål. Ett jordbruksskifte är högst så stort som ett basskifte och ansluter sig alltid till ett sådant. Jordbruksskiftena anges med bokstäver från A framåt.

Vid fastställandet av arealbaserade stödnedskärningar tillämpas den mätningsnoggrannhet som används vid nationella lantmäteriförrättningar. Bas- och jordbruksskiftenas arealer skall uppges i hektar med två decimalers noggrannhet.

6 §
Kartor

Till ansökan skall fogas en karta över de berörda basskiftena, om

1) det på basskiftet finns två jordbruksskiften som vartdera är större än 0,20 hektar,

2) det på basskiftet finns fler än två jordbruksskiften,

3) ansökan omfattar nya basskiften,

4) ansökan omfattar basskiften vilkas gränser har förändrats, varvid kartan behöver gälla endast de förändrade basskiftena, eller

5) jordbrukaren vill korrigera uppgifter på den förhandsifyllda blanketten 102A.

Som kartbilaga till ansökan godkänns en kartkopia i skala 1:5 000 eller 1:10 000 som fåtts av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och som fyllts i enligt dennas anvisningar eller motsvarande kopior av bilagskartan för 1996.

7 §
Minsta skifte

Det minsta godtagbara jordbruksskifte för vilket betalas stöd för jordbruksgrödor eller som godkänns som foderareal är 0,05 hektar.

8 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om arealstöd och trädesersättning får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

9 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 22 maj 1997. Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Rådets förordning (EEG) nr 3508/92, EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 165/94, EGT nr L 24, 29.1.1994, s. 6
Rådets förordning (EG) nr 3233/94, EGT nr L 338, 28.12.1994, s. 13
Rådets förordning (EG) nr 2466/96, EGT nr L 335, 24.12.1996, s. 1
Kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92, EGT nr L 391, 31.12.1992, s. 36
Kommissionens förordning (EG) nr 229/95, EGT nr L 27, 4.2.1995, s. 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1648/95, EGT nr L 156, 7.7.1995, s. 27
Kommissionens förordning (EG) nr 2015/95, EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 2

Helsingfors den 19 maj 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.