441/1997

Utfärdat i Helsingfors den 19 maj 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpningen av stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill 1997

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller tillämpningen under 1997 av stödsystemet för jordbruksgrödor enligt rådets förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor jämte ändringar, nedan rådets förordning (EEG) nr 1765/92, samt trädning i anslutning därtill.

Närmare bestämmelser om trädning ingår i kommissionens förordning (EG) nr 762/94 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 avseende programmet för arealuttag jämte ändringar, nedan kommissionens förordning (EG) nr 762/94.

Närmare föreskrifter om förutsättningarna för erhållande av stöd ingår i kommissionens förordning (EG) nr 658/96 om vissa villkor för beviljande av kompensationsbetalning enligt stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor jämte ändringar, nedan kommissionens förordning (EG) nr 658/96.

2 §
Skördenivå

Som den skördenivå som definierar stödet för jordbruksgrödor används för spannmål och baljväxter 3,4 ton/hektar i region A, 2,8 ton/hektar i region B-C1, utom skärgården i region C1, och 2,3 ton/hektar i skärgården i region C1 samt i region C2-C4. Skördenivån för oljeväxter är 1,59 ton/hektar i hela landet.

Med regionerna A-C i detta beslut avses motsvarande regioner som i statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1997 (1030/1996) samt med regionerna C1-C4 motsvarande regioner som i statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (413/1995).

3 §
Betalning av arealstöd

Arealstöd som baserar sig på stödsystemet för jordbruksgrödor betalas i hela landet för spannmål, oljeväxter, proteingrödor och oljelin som omfattas av stödsystemet. Ansökan skall gälla en areal om minst 0,30 hektar.

Sökanden skall välja det generella eller det förenklade systemet för stöd för jordbruksgrödor i enlighet med förutsättningarna för dem. I det generella systemet skall arealen av varje växtartsgrupp för vilken stöd söks vara minst 0,30 hektar per produktionsområde. I det förenklade systemet skall de jordbruksgrödor för vilka stöd söks odlas på en areal om sammanlagt minst 0,30 hektar.

4 §
Godtagbart odlingssätt

De jordbruksgrödor för vilka stöd söks skall sås i enlighet med den goda jordbrukssed som är norm på orten och i avsikt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd. För bekämpning av växtsjukdomar, skadedjur, ogräs och flyghavre skall ändamålsenliga åtgärder vidtas.

Utsädesmängden skall vara tillräcklig och såbäddsberedningen skall till sin beskaffenhet vara sådan att det är möjligt för utsädet att gro. Oljeväxtfrönas ringa storlek skall beaktas vid sådden, och en för oljeväxter lämplig såningsteknik skall användas.

5 §
Godkänt oljeväxtfrö

Den klass av rybs- och rapsfrö som berättigar till stöd har 1997 avgränsats till artikel 4.3 punkt a, b, c och e i kommissionens förordning (EEG) nr 658/96. Bestämmelser om sorten och jordbrukarens skyldigheter ingår i de nämnda punkterna i artikel 4.3 i kommissionens förordning (EG) nr 658/96.

Om avsaknaden av stödberättigande för vissa ätliga solrosfrön föreskrivs i artikel 5.4 i rådets förordning (EEG) nr 1765/92. På motsvarande sätt föreskrivs i artikel 6a i rvsets förordning (EEG) nr 1765/92 om avsaknaden av stödberättigande för sorter av spånadslin.

I syfte att visa att köpt oljeväxtfrö är av en godkänd sort och kvalitet som berättigar till stöd skall garantibeviset och inköpskvittot uppbevaras under ansökningsåret och de tre följande åren. Om eget oljeväxtfrö används, måste det kunna bevisas att fröet är av en godkänd sort. Dessutom skall till ansökan om arealstöd i fråga om rybs- och rapsfrö som producerats på lägenheten fogas ett analysbevis som utfärdats av kontrollcentralen för växtproduktion eller motsvarande inrättning.

6 §
Trädesskiften som berättigar till stöd

Trädesskiften som berättigar till stöd för jordbruksgrödor skall omfatta minst 0,30 hektar, och det trädade området skall ha en bredd som är mer än hälften av längden minst 20 meter. Skiften som är mindre än detta godkänns endast om de på alla sidor fasta gränser, dvs. utgör ett basskifte. De ovan nämnda kraven gäller också skiften med olika slag av träda, dvs. svartträda, stubbträda och grönträda.

7 §
Godkännande av nya arealer som stödberättigade

I enlighet med artikel 9 tredje stycket i rådets förordning (EEG) nr 1765/92 kan som stödberättigade godkännas sådana arealer som röjts på basis av tillstånd till åkerröjning vilka beviljats under 1992-1994 enligt lagen om åkerröjningsavgift (602/1987) jämte ändringar samt lagen om tidsbestämd begränsning av åkerröjning (1385/1991) samt sådana nya åkerskiften som fördelats vid nyskiftesförrättningar under 1994-1997.

Jordbrukaren skall i ansökan om arealstöd uppge grunden för godkännande av nya stödberättigade arealer. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall i samband med beslutet om stödansökan besluta om berättigandet till stöd i fråga om dessa arealer. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar före beslutsfattandet närmare grunder för godkännandet av nya stödberättigade skiften med beaktande av att arealen i de beslut som kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter fattar inte överskrider den samlade areal som anges i artikel 2.4 första punkten i kommissionens förordning (EG) nr 658/96.

8 §
Byte mellan stödberättigad och icke stödberättigad areal

Sådana byten i enlighet med artikel 9 fjärde stycket i rådets förordning (EEG) nr 1765/92 som företas mellan arealer vilka står utanför stödet och arealer vilka berättigar till ersättning och som sker av jordbruks-, växtskydds- eller miljöskäl godkänns endast på basskiftesnivå. Den areal som överförs så att den berättigar till stöd kan inte vara större än den areal som överförs så att den blir utan stöd. Byten skall anmälas 1997 i ansökan om arealstöd.

9 §
Områden som duger för uttag ur odling

Vid skötsel av trädesåkrar som avses i artikel 7 i rådets förordning (EEG) nr 1765/92 skall målen för miljö- och vattenvården brtktas. År 1997 godkänns i huvudsak grörträda eller icke bearbetad så kallad stubbtrrta som träda. Svartträda bör undvikas så långt som möjligt.

Som ett område vilket tagits ur odling i anslutning till stödet för jordbruksgrödor, dvs. som träda, godkänns inte åker som till sitt kulturtillstånd är så dålig, till exempel för att den har växt igen, att den inte skulle kunna användas för produktion av jordbruksgrödor, även om den godkänts som träda under tidigare år.

10 §
Skötsel av områden som läggs i träda

På viktiga områden som reserverats för vattenförsörjning och på grundvattenområ- den samt på skyddsområden för vattentäkter skall trädningen främst ske genom grönträ- da.

Bearbetning av svartträda skall undvikas så långt som möjligt. Trädesskiften kan slås för förhindrande av ogrässpridning, men detta skall ske så att fåglarnas häckning inte störs. Obearbetade dikesrenar skall vara minst 60 centimeter breda, enligt vattenlagen (264/1961). På trädesåkrarna kan ogräs bekämpas kemiskt.

Växtligheten på trädesskiften får inte användas för utsädesproduktion under trädesnvet eller senare under de år som följer på trädesåret.

Om råvaror för andra ändamål än livsmedelsbruk eller foder odlas på trädan, skall de godtagbara odlingsmetoderna för grödan i fråga iakttas.

Arealer som beskogats eller lagts i träda i enlighet med systemet med miljöstöd för jordbruket och som uppgivits för fullgörande av trädningsskyldigheten skall skötas i enlighet med de bestämmelser som gäller dem.

11 §
Grönträda

Grönträda kan vara antingen ett- eller flenlrig. Som grönträda godkänns tidigare anlagd odlad vall eller grönträda, eller så kan grönträda anläggas senast den 30 juni 1997. Till anläggandet av grönträda kan användas ett- eller flerårigt vallfrö, en motsvarande vallfröblandning eller växter för betesmark för vilt. Ett trädesskifte som gränsar till ett utfallsidke eller ett vattendrag skall vara flerårig grönträda på en bredd av minst tre meter, om det inte annars finns en så bred strandvegetation.

För bibehållande av odlingsförhållandena på skiftet skall trädan slås under växtperioden. För skydd av fågellivet är slåtter inte tillåten före den 1 juli.

12 §
Bekämpning av flyghavre på trädesåkrar

Om flyghavre förekommer på trädesåkern skall växtbeståndet slås i god tid innan flyghavren går i vippa, eller så skall flyghavren bekämpas i övrigt så som förutsätts i lagen om bekämpning av flyghavre (178/1976). Oskötta skiften med riklig förekomst av flyghavre kan inte godkännas i trädessystemet.

13 §
Underlåtenhet att iaktta anvisningarna om skötsel av träda

Ifall anvisningarna om skötsel av träda inte iakttas, kan trädesbidraget helt eller delvis lämnas obetalt.

14 §
Sådd av jordbruksgrödor på trädesåkern efter den 15 juli 1997

Ett trädesskifte kan i enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 762/94 besås med jordbruksgrödor efter den 15 juli 1997, om skörden bärgas eller används följande år.

15 §
Användning av trädan som betesmark för vilt

En träda kan användas som betesmark för villebråd under den höst och vinter som följer på trädan. För detta ändamål kan grönträda dock inte anläggas endast med spannmålsutsäde eller med en blandning av spannmåls- och baljväxtutsäde eller en blandning av spannmålsutsäde och oljeväxtfrö eller med något annat sådant utsäde eller någon annan sådan utsädesblandning vars skörd kan användas till andra ändamål än viltvård. Betesmark för vilt får inte användas för andra ändamål än som betesmark för villebråd.

En grönträda som anlagts för utfodring av villebråd får inte slås så, att skörden transporteras bort. Skörden får inte heller bärgas i övrigt eller vara till ekonomisk nytta för sökanden. För hindrande av att skörden blir täckt av snö kan den slås i strängar. Det är tillåtet att sätta skörden på stör om hösten för utfodring av villebråd på plats direkt från störarna.

16 §
Överföring av trädningsskyldigheten

År 1997 tillämpas inte den överföring av trädningsskyldigheten från en producent till en annan som möjliggörs genom artikel 7 i rådets förordning (EEG) nr 1765/92.

En lägenhet som trädar skall uppfylla trädningskravet i fråga om varje produktionsodnåde, med undantag för de nedan nämnda alternativ som iakttas vid överföring av trädningsskyldigheten från ett produktionsodnåde till ett invidliggande. Sökanden kan välja ett enda av de följande alternativen:

1) den trädesareal som överförs från ett produktionsområde till ett invidliggande produktionsområde omfattar mindre än två heodar,

2) ett sammanhängande trädesskifte som ligger på vardera sidan om en produktionsområdesgräns kan räknas till ettdera prsouktionsområdet, eller

3) ett trädesskifte kan överföras från ett produktionsområde med lägre skördenivå till ett invidliggande skördeområde med högre skördenivå så att storleken är densamma och från ett produktionsområde med högre skördenivå till ett invidliggande med lägre skördenivå, om den kalkylerade ändring i trärdingsskyldigheten som beror på skillnaderna i medelskörd beaktas.

17 §
Undantag från kravet att odla två år

De arealer som läggs i träda skall, utöver att de uppfyller de andra villkoren för beviljande av stöd för jordbruksgrödor, ha odlats av sökanden under de två åren före ansökan. Om villkoret beträffande odling inte upljylls, kan jordbrukaren träda sådana åkrar förutsatt att

1) hela gårdsbruksenheten har köpts eller arrenderats eller kommit i jordbrukarens besittning på annat sätt efter den 15 januari 1995 och sökanden inte redan besitter annan areal som kan läggas i träda än arealer som varit i besittning i mindre än två år, eller

2) jordbrukaren inte har en tillräcklig areal av sådan åker som han har odlat i två år så, att det räcker för uppfyllande av trädningsskyldigheten.

Jordbrukaren kan träda så mycket som trädningsskyldigheten utgör, dvs. 5 procent, av den areal jordbruksgrödor som odlas på det område som jordbrukaren har haft i sin besittning i mindre än två år.

Jordbrukaren skall som bilaga till ansökan om arealstöd inlämna behövliga utredningar för motivering till avvikelsen från två års innehavstid.

Som träda godkänns dessutom områden vilka 1996 godkänts som träda och har utgjort minst 10 hektar samt är större än de åkerområden som jordbrukaren redan besitter.

18 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om arealstöd och trädesersättning får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringslagen (1336/1992).

19 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

20 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 22 maj 1997. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Rådets förordning (EEG) nr 1765/92, EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 12
Kommissionens förordning (EEG) nr 3738/92, EGT nr L 380, 24.12.1992, s. 24
Rådets förordning (EEG) nr 364/93, EGT nr L 42, 19.2.1993, s. 3
Rådets förordning (EEG) nr 1552/93, EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 19
Rådets förordning (EG) nr 231/94, EGT nr L 30, 3.2.1994, s. 2
Rådets förordning (EG) nr 232/94, EGT nr L 30, 3.2.1994, s. 7
Rådets förordning (EG) nr 3116/94, EGT nr L 330, 21.12.1994, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1460/95, EGT nr L 144, 28.6.1995, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2800/95, EGT nr L 291, 6.12.1995, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2989/95, EGT nr L 312, 23.12.1995, s. 5
Rådets förordning (EG) nr 1575/96, EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1598/96, EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 41
Kommissionens förordning (EG) nr 762/94, EGT nr L 90, 7.4.1994, s. 8
Kommissionens förordning (EG) nr 2249/94, EGT nr L 242, 17.9.1994, s. 6
Kommissionens förordning (EG) nr 229/95, EGT nr L 27, 4.2.1995, s. 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2015/95, EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 2
Kommissionens förordning (EG) nr 2930/95, EGT nr L 307, 20.12.1995, s. 8
Kommissionens förordning (EG) nr 658/96, EGT nr L 91, 12.4.1996, s. 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1326/96, EGT nr L 171, 10.7.1996, s. 7

Helsingfors den 19 maj 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.