440/1997

Utfärdat i Helsingfors den 14 maj 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om frukt- och grönsaksproducentorganisationers åtgärdsplaner, verksamhetsprogram och driftsfonder samt om ekonomiskt stöd från gemenskapen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas vid verkställigheten av åtgärdsplaner, verksamhetsprogram och driftsfonder för samt ekonomiskt stöd från gemenskapen till sådana producentorganisationer som avses i rådets förordning (EG) nr 2200/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker, nedan förordningen om organisationen av marknaden, samt i kommissionens förordning (EG) nr 411/97 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på verksamhetsprogram, driftsfonder och ekonomiskt stöd från gemenskapen, nedan förordningen om verksamhetsprogram.

I detta beslut likställs de åtgärdsplaner som avses i artikel 13.2 i förordningen om organisationen av marknaden med verksamhetsprogram, om något annat inte bestäms.

2 §
Behörig myndighet

Jord- och skogsbruksministeriet är den behöriga myndighet som godkänner verksamhetsprogrammet enligt artikel 3 och 5 och som beviljar ekonomiskt stöd från gemenskapen enligt artikel 7, nedan stöd och förskott enligt artikel 8 i förordningen om verksamhetsprogram.

Landsbygdsnäringsdistriktet är den myndighet som övervakar genomförandet av verksamhetsprogrammet samt användningen av driftsfonden och stödet enligt artikel 5 i förordningen om verksamhetsprogram.

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral är den myndighet som tar emot säkerheter enligt artikel 8.2 i förordningen om verksamhetsprogram.

3 §
Bokföringsskyldighet

Mottagaren av stöd skall föra separat bok över den verksamhet för vilken stöd betalas samt över det stöd som erhållits för verksamheten.

Mottagaren av stöd skall för övervakningen spara alla kvitton och övriga verifikationer som hänför sig till den verksamhet för vilken stöd betalas, på det sätt som bestäms i 25 § bokföringslagen (655/1973).

4 §
Återkrav av stöd

Om landsbygdsnäringsdistriktet vid utsbandet av tillsynen upptäcker att stöd har betalts utan grund eller att stödet har missbrukats på det sätt som avses i artikel 13.1 i förordningen om verksamhetsprogram, skall landsbygdsnäringsdistriktet skriftligen undesbätta jord- och skogsbruksministeriet om saken.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om återkrav av stöd och om tillgripande av sanktioner enligt artikel 13 i förordningen om verksamhetsprogram.

Utöver vad som bestäms i förordningen om organisationen av marknaden och i förordningen om verksamhetsprogram, iakttas vid tillsynen lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 21 maj 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 14 maj 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Ritva Torvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.