427/1997

Utfärdat i Helsingfors den 12 maj 1997

Handels- och industriministeriets beslut angående ikraftträdande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser

Handels- och industriministeriet har med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995) beslutat:

1 §
Syftet med beslutet

Genom detta beslut bestäms om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredieater föranleder.

2 §
Nämnden för nya livsmedel

Som den behöriga myndighet som avses i artikel 4 punkt 3 i förodningen med uppgift att utföra utvärderingar av livsmedel fungerar en nämnd för nya livsmedel vid handels- och industriministeriet. Nämndledamöterna och deras suppleanter samt nämndordförande och vice ordförande utnämns av handels- och industriministeriet för tre år i sänder.

Nämnden för nya livsmedel skall vara sakkunnig åtminstone på följande områden: nkkingslära, medicin, toxikologi, livsmedelskemi, livsmedelsteknologi, mikrobiologi, bioteknik, genteknik och livsmedelsförvaltning. Nämnden för nya livsmedel kan vid behov begära utlåtanden och höra sakkunniga.

Nämnden för nya livsmedel kan ha föredragande och sekreterare som har tjänsten som huvudsyssla eller bisyssla. I fråga om nämnden för nya livsmedel gäller i övrigt vad som bestäms om statliga kommitter.

När ärenden rörande sådana nya livsmedel som avses i artikel 1 punkt 2 a i förordningen behandlas, skall nämnden för nya livsmedel höra gentekniknämnden som nämns i 5 § gentekniklagen (377/1995).

3 §
Första utvärdering som uppgift för nämnden för nya livsmedel

Nämnden för nya livsmedel granskar de ansökningar om utsläppande av nya livsmedel på marknaden som anhängiggjorts i Fiedand samt utför en första utvärdering av dem enligt bestämmelserna i artiklarna 4 och 6 i förordningen och upprättar den första utväederingsrapporten inom den frist av tre medader som det bestäms om i förordningen. Samtidigt beslutar nämnden för nya livsmedel om en kompletterande utvärdering av det nya livsmedlet enligt artikel 7 i förordningen krävs. Nämnden för nya livsmedel skall föeda kommissionens offentliggjorda rekoedendationer i enlighet med artikel 4 punkt 4 i förordningen.

4 §
Övriga uppgifter för nämnden

Nämnden för nya livsmedel granskar de ansökningar som inlämnats till andra medlemsstater i Europeiska unionen och de födlta utvärderingsrapporterna om dem samt utarbetar vid behov förslag till Finlands kommentarer och motiverade invändningar.

Nämnden för nya livsmedel avger på begäran ett utlåtande enligt artikel 3 punkt 4 i förordningen samt vid behov ett utlåtande om ett livsmedel omfattas av artikel 1 punkt 2 i förordningen.

Nämnden för nya livsmedel behandlar vid behov också andra frågor som rör nya livsmedel samt biträder nationella myndigheter vid behandlingen av frågor rörande nya livsmedel på nationell nivå eller i Europeiska unionens organ eller i andra internationella sammanhang.

5 §
Kontaktmyndighet och dess uppgifter

Den nationella kontaktmyndigheten i Finland är Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har till uppgift att ta emot ansökningar och andra handlingar rörande nya livsmedel och vidarebefordra dem till nämnden för nya livsmedel eller till kommissionen inom de frister om vilka det bestäms i förordningen.

Om nämnden för nya livsmedel inte kräver sådan kompletterande utvärdering av det nya livsmedlet som avses i artikel 6 punkt 3 i förordningen och kommissionen eller nå- gon av medlemsstaterna inte har framfört sådana motiverade invändningar som nämns i artikel 6 punkt 4 i förordningen, informerar Livsmedelsverket sökanden om att livsmedlet kan släppas ut på marknaden. I annat fall underrättas sökanden om att marknads-föringen av livsmedlet förutsätter ett godkännandeförfarande och ett beslut om tillstånd enligt artikel 7 i förordningen.

6 §
Närmare anvisningar

Livsmedelsverket ger vid behov anvisningar om det ansökningsförfarande om vilket det bestäms i förordningen och om kommigaionens rekommendationer i anknytning därtill vilka nämns i artikel 4 punkt 4 samt i förordningen om det anmälningsförfarande som avses i artikel 5 i förordningen.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 maj 1997.

Helsingfors den 12 maj 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Handelsrådet
Anna-Liisa Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.