418/1997

Given i Helsingfors den 7 maj 1997

Lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juli 1986 om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986) 4 § 2 mom. 5 § 1 mom. 8 § 1 och 2 mom. samt 9 §,

av dessa lagrum 4 § 2 mom. och 5 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 1992 (1598/1992) och 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juli 1989 (729/1989), som följer:

4 §
Jämställande

En högskoleexamen som har avlagts utomlands jämställs i första hand med en i Finland avlagd högskoleexamen, som kan vara en yrkeshögskoleexamen, en lägre eller högre högskoleexamen eller en licentiat- eller doktorsexamen som avläggs såsom påbyggnadsexamen. Av särskilda skäl jämställs en högskoleexamen som har avlagts utomlands med en viss, namngiven högskoleexamen i Finland. Om jämställande av examina stadgas närmare genom förordning.


5 §
Grunder för jämställande av examina

Med en sådan examen i Finland som nämns i 4 § 2 mom. jämställs en utomlands avlagd högskoleexamen på motsvarande nivå.


8 §
Beslut om jämställande

Utbildningsstyrelsen beslutar på ansökan om jämställande av högskolestudier utomlands med högskolestudier i Finland.

Ansökan kan göras av den som har avlagt högskoleexamen utomlands eller fullgjort en studieprestation vid en utländsk högskola. Sökanden skall tillställa utbildningsstyrelsen den utredning om studierna som behövs för behandlingen av ansökan.


9 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i ett beslut som avses i denna lag stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 15 juni1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

I 8 § avsedda ansökningar, om vilka inga beslut har meddelats innan denna lag träder i kraft, överförs till utbildningsstyrelsen.

RP 248/1996
KuUB 4/1997
RSv 35/1997

Helsingfors den 7 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.