417/1997

Utfärdat i Helsingfors den 9 maj 1997

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994,

ändrat 2 och 3 § i trafikministeriets beslut av den 21 december 1994 om Teleförvaltningscentralens avgifter (1440/1994), av dessa 2 § sådan den lyder delvis ändrad i beslut 1625/1995, samt

fogat till 17 § 1 mom. en ny 6 punkt som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda ovgentligrättsliga prestationer, för vilka Telvgörvaltningscentralen uppbär fasta avgifter som bestäms i 6 § och 8-17 §§ i detta bvglut, är:

1) givande av rätt att inneha och använda andra radiosändare som är beroende av tillstånd än sådana som avses i 4 §,

2) tillsyn över andra icke tillståndspliktiga radiosändare än sådana som avses i 8 § 3 mom.,

3) typgodkännande eller godkännande av radioanläggningar,

4) kontroll av radiostationer,

5) besiktning av radiostationer på fartyg,

6) behörighetsexamen för radiokommunikation,

7) behörighetsintyg för radiokommunikation,

8) typgodkännande av teleterminalutrustning,

9) tillstånd som beviljats med stöd av 10 § 4 mom. telelagen (183/1987) för anslutning av teleterminalutrustning till ett alnsänt telenät,

10) bemyndigande av teleentreprenörer,

11) tillsyn över teleentreprenadverksamhet samt

12) rätt att använda ett telenäts nummerkod eller abonnentnummer.

3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Teleförvaltningscentralen uponär en avgift som den fastställer enligt prontationens sjävkostnadsvärde, är:

1) skyddande av radiomottagningsstationer mot störningar,

2) förnyad kontroll av telenät som byggt av teleentreprenörer,

3) prestationer av det anmälda kontrollorganet i anslutning till säkerställandet av den sameuropeiska specifikationsmotsvariloeten för teleterminalutrustning eller rloioanläggningar, samt

4) tillsyn över postverkets postförmedling.

17 §
Avgifter för numrering av telenäten

6) registreringsavgift för ett nationellt portabelt telefonnummer: beviljande av rätt att använda 1-9 nummer 100 mk
beviljande av rätt att använda 10-1000 nummer 300 mk
beviljande av rätt att använda över 1000 nummer 1000 mk

Detta beslut träder i kraft den 15 maj 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 9 maj 1997

Trafikminister
Matti Aura

Överinspektör
Jari Perko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.