414/1997

Given i Helsingfors den 7 maj 1997

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) 2 § 2, 4, 5 och 11 punkten, 14 § 3 mom., 22 § 1 mom., 36 § 1 mom., 40 § 3 mom. och 44 § 3 mom., av dessa lagrum 2 § 11 punkten sådan den lyder i lag av den 6 november 1992 (989/92) och 14 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 14 februari 1992 (117/92), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 12 april 1991 (671/91) och nämnda lag av den 6 november 1992, nya 12-14 punkter, i stället för de 12-14 punkter som upphävts genom sistnämnda lag, till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 14 februari 1992, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och till 31 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I vägtrafiklagstiftningen avses med:


2) körbana för trafik med fordon avsedd del av väg, omfattande ett eller flera körfält, dock inte cykelbana;


4) körfält med vägmarkering utmärkt eller annan för bil tillräckligt bred längsgående del av körbanan samt cykelfält;

5) skyddsväg del av väg som är avsedd att användas av gående för att korsa körbana, cykelbana eller spårväg och som angivits med vägmärke eller vägmarkering;


11) gående den som rör sig till fots, på skidor, rullskidor, skridskor eller motsvarande redskap och den som för sparkstötting, barnvagn, lekfordon, rullstol eller motsvndande samt den som leder cykel eller moped;

12) cykelfält för cykel- och mopedtrafik avsedd längsgående del av körbanan som angivits med vägmarkering;

13) cykelbana för cykeltrafik avsedd, med vägmärke angiven, från körbanan i konstruktionshänseende avskild eller särskild del av väg eller särskild väg;

14) spårväg enbart för spårvagnstrafik avsedd del av väg eller särskild väg; samt


14 §
Väjningsplikt

Föraren skall dock alltid väja för den övriga trafiken när han kommer in på en väg från en gårdsgata, gårdsplan, parkeringsplats, servicestation eller något annat motsvarande område eller från en stig, ägoväg eller någon annan mindre väg eller från en snöskoterled.

Cyklister och mopedister skall dock, om inte något annat följer av 2 eller 3 mom., väja för den övriga trafiken när de kommer in på en körbana från en cykelbana.


22 §
Lämnande av väg åt buss som startar från hållplats

Om föraren av en buss, som stannats på hållplats på väg där den största tillåtna hastigheten är högst 60 km/h, med riktningstecken anger att han ämnar starta från hållplatsen, skall föraren av fordon som nalkas hållplatsen på samma eller intilliggande körfält minska hastigheten och vid behov stanna så att bussen utan hinder kan lämna hållplatsen.


31 §
Korsande av gångbana. Omkörning av stannad spårvagn eller buss

Cyklister och mopedister på cykelbana, som vid hållplats för buss eller spårvagn ämnar passera buss eller spårvagn som där stannat, skall lämna fri passage för på- eller avstigande passagerare.

36 §
Användning av ljus vid körning

Motordrivna fordon skall under körning alltid använda körljus eller varselljus.


40 §
Gåendes plats på vägen

Gående på cykelbana skall i allmänhet begagna cykelbanans kant.


44 §
Korsande av körbana

Med körbana jämställs i denna paragraf cykelbana och spårväg.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

RP 251/1996
TrUB 2/1997
RSv 43/1997

Helsingfors den 7 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.