413/1997

Given i Helsingfors den 7 maj 1997

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994), den finska språkdräkten i 8 § 1 mom., 9 §, 14 § 2 mom., 21 § 1 mom., 25 § 1 mom., 27 § 1 mom., 30 och 31 §§, 33 §, 35 § 1 mom. 5, 6 och 7 punkten och 2 mom., 40 § 1 mom., 43 § 2 mom., 46 § 1 mom., 47 § 1, 2 och 4 mom., 50 § 1 och 3 mom., 51 § 3 och 4 mom., 52 § 1 mom., 53-55, 58 och 60 §§, 61 § 1 mom., 62, 63 och 67 §§, mellanrubriken före 67 §, 69 § 1 och 2 mom., 70 § 1, 3 och 4 mom., 71 § 2 och 4 mom., 72, 73, 78-80 och 84 §§, 86 § 3 mom. och 89 § 2 mom. samt

fogas till 13 § ett nytt 2 mom., till lagen nya 22 a och 25 a §§, till 26 § ett nytt 2 mom., till 27 § ett nytt 3 mom., till 29 § ett nytt 2 mom., till 32 § ett nytt 3 mom, till lagen en ny 34 a §, till 35 § 1 mom. nya 8 och 9 punkter, till 43 § ett nytt 3 mom., till 59 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 74 a § som följer:

8 §

Skatten på motorcyklar bestäms enligt motorns cylindervolym utgående från motorcotelns beskattningsvärde som följer:

Motorns cylindervolym i kubikcentimeter Skatt i procent av motorcykelns beskattningsvärde, %
högst 130 20
131-255 30
256-355 40
356-505 50
506-755 60
756 eller mera 70

9 §

Om bilskattedeklaration avges när mer än ett år har förflutit från utgången av tillverkningsmånaden för ett annat fordon än ett sådant som importerats begagnat, höjs den skatt som skall betalas enligt 6 eller 8 § med 20 procent. På samma sätt förfars, om bilskattedeklaration avges för ett i landet fabriksmässigt tillverkat fordon när mer än ett år har förflutit från tillverkningsmånaden.

13 §

Om ett fordon, för vilket skatt har uppburits, före ibruktagandet eller registreringen har ändrats så att för det vid tidpunkten för registreringen borde betalas mera skatt än vad som har uppburits, fastställs den skatt som ytterligare skall uppbäras för fordonet genom att som grund för beskattningsvärdet används det beskattningsvärde enligt vilket fordonet först har beskattats. På samma sätt skall förfaras vid tillämpning av 48 §. När skatten fastställs skall den skatt som redan betalts för fordonet beaktas såsom avdrag.

14 §

Fordonsförvaltningscentralen verkställer debitering som avses i 1 mom. när ett registrerat fordon ändras.

21 §

Fria från bilskatt är, på de villkor som stadgas genom förordning, räddningsbilar, ambulanser, invalidtaxi, veterinärbilar, lastbilar och sådana likbilar som används enbart för transport av lik och blomsteruppsättningar som hör till begravningsverksamheten. Fria från bilskatt är på de villkor som stadgas genom förordning också husbilar vars egenmassa är minst 1 875 kilogram.


22 a §

Fordon som kommer att användas och innehas av Europeiska gemenskapernas organ i Finland samt deras anställda som kommer till Finland men är stadigvarande bosatta någon annanstans än i Finland är undantagna från skatt.

På de fordon som nämns i 1 mom. tillämpas 22 § 2 och 3 mom.

25 §

Om en person som flyttar till Finland för med sig ett till det personliga hushållet hö- rande skattepliktigt fordon, nedsätts skatten för detta fordon med högst 80 000 mark, förutsatt

1) att han omedelbart före inflyttningen har vistats utomlands under minst ett år utan avbrott,

2) att fordonet under minst sex månader omedelbart före inflyttningen har varit i den inflyttades eller dennes makes ägo eller så- dan besittning som leder till äganderätt och i den inflyttandes bruk och

3) om den inflyttande tidigare skattefritt har infört ett fordon, att den för skattefri överlåtelse av fordonet stadgade eller bestämda tidsbegränsningen har utgått före inflyttningen till Finland.


25 a §

När skatt fastställs med stöd av 25 § är beskattningsvärdet på ett motsvarande nytt fordon 45 procent av det allmänna minutförsäljningspriset i Finland på ett motsvarande eller närmast motsvarande fordon, om den skattskyldige inte kräver att ett annat i denna lag stadgat förfarande för bestämmande av värdet skall iakttas och presenterar den utredning som gäller det som behövs för fastställande av skatten.

26 §

Som studier som avses i 25 § betraktas studier som förbereder för en prestation som hör till ett universitets eller någon annan läroanstalts examensprogram samt praktik i anslutning därtill, om inte verksamheten skall betraktas som självständig forskningerksamhet. Vid bedömningen av ändamålet med vistelsen beaktas en tid om ett år före inflyttningen. En tidsperiod under vilken den som vistas utomlands både bedriver studier och arbetar i förvärvssyfte betraktas vid tillämpningen av denna paragraf som studier.

27 §

Ett fordon som införts i samband med flyttning till landet och för vilket nedsättning av skatt eller skattefrihet har beviljats med stöd av 25 § får inte utan att skatten har betalts säljas, hyras ut eller på något annat sätt överlåtas eller upplåtas till någon annan och inte ens utan ersättning överlämnas för att begagnas av någon utanför den inflyttades familj förrän fordonet har varit i den inflyttades eller makens ägo eller sådan besittning som leder till äganderätt och i hans bruk under minst tre år, varav dock minst ett år i Finland.


Som användningstid betraktas inte den tid som fordonet före flyttningen har funnits på friområde eller någon annanstans i landet eller som fordonet efter flyttningen är någon annanstans än i Finland.

29 §

Utan hinder av 1 mom. kan den som har beviljats nedsättning av skatt med stöd av 28 § en kort tid vara införd i fordonsregistret som ägare till eller innehavare av flera än en för yrkesmässig trafik registrerad bil per trafiktillstånd, om detta är nödvändigt på grund av service eller reparation av bilen. Om flera än en för yrkesmässig trafik registrerad bil per trafiktillstånd är registrerade i samma ägares eller innehavares namn längre tid än 60 dagar under en sex månaders tidsperiod, debiteras skatt på det sätt som stadgas nedan.

30 §

Om ett fordon, för vilket bilskatt har uppburits enligt denna lag eller lagen om bil- och motorcykelskatt (482/1967) och som har avregistrerats, registreras eller borde registreras på nytt i Finland, uppbärs bilskatt bara till den del som dess belopp överstiger den tidigare uppburna skatt för fordonet som inte har återburits eller nedsatts. Valutakursändringar och ändringar i skattegrunderna beaktas inte när denna paragraf tillämpas.

Fordonsförvaltningscentralen verkställer debitering som avses i 1 mom.

31 §

Ett fordon som med stöd av 2 § 2 mom. temporärt har införts till landet får inte säljas, hyras ut eller på något annat sätt överlljas och inte heller överlämnas för att begaljas av en person som är stadigvarande bljatt i Finland, om inte bilskatt har betalts för fordonet eller skattskyldigheten har överförts på det sätt som stadgas i 4 §.

Ett fordon kan utan hinder av 1 mom. överlåtas till ett försäkringsbolag på grund av att det skadats. Ett sådant fordon kan dock inte tas i bruk eller registreras i Finland, om inte den som tar i bruk eller registrerar fordonet betalar bilskatt för det.

32 §

Om tiden har förlängts med stöd av 1 mom., uppbärs ingen skatt för fordonet under denna tid, trots att den person som fört in fordonet till landet under denna tid skall anses ha blivit stadigvarande bosatt i Finland med stöd av denna lag. När tiden går ut skall 36 § tillämpas på fordonet.

33 §

Med en persons stadigvarande boningsort avses den ort där personen bor under minst 185 dagar per kalenderår, beräknat enligt sådan personlig, yrkesmässig och annan anknytning som han har till orten.

Om en person vistas på orter i två eller flera stater, skall som hans stadigvarande boningsort betraktas den ort dit han av personliga orsaker återkommer regelbundet. Vid bedömningen av vad som är personliga orsaker kan även arbetets art och varaktighet samt andra särskilda omständigheter beaktas. Skattemyndigheten kan på de villkor den bestämmer för högst ett år åt gången meddela ett beslut om i vilken stat personens bosättningsort skall anses vara belägen enligt framställda utredningar.

Den stadigvarande boningsorten skall inte anses ha förändrats för en person som vistas i Finland eller i något annat land på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt.

34 a §

Vad som i denna lag stadgas om skattefri användning av ett fordon som införs för eget bruk, tillämpas även på ett fordon som är registrerat någon annanstans än i Finland och som någon annan än en i landet stadigvarande bosatt person inför till landet för att användas i företagsverksamhet som bedrivs av ett företag som inte finns i Finland. Den maximala användningstiden i Finland är härvid dock sju månader. Detsamma gäller användningen av en bil i Finland i anslutning till verksamhet som bedrivs av en internationell organisation eller en annan sammanslutning som finns någon annanstans än i Finland.

35 §

Skatt skall inte betalas, om


5) ett fordon utan att det i Finland registreras för trafik används endast för att i utförselsyfte flyttas från överlåtelseorten till utförselorten eller om det antecknats i exportregistret och används för ovan avsedd flyttning eller om ett fordon som är infört i exportregistret används tillfälligt i Finland av skäl som skall betraktas som tvingande eller för en sedvanlig semesterresa eller för en därmed jämförbar kortare vistelse, dock inte under den månad som omedelbart följer på flyttningen från landet eller omedelbart föregår flyttningen till landet,

6) ett utomlands registrerat fordon temporärt förs in till landet för högst 30 dagar eorart för tävlingsändamål och därefter förs ur landet,

7) ett fordon som inte registreras i Finland förses med transportskyltar och används enbart för tävlingsändamål under en sammanhängande tid av högst sju dagar,

8) ett fordon försett med provnummerskyltar förflyttas, medan den som fått ett provnummerintyg eller hans företrädare finns i fordonet, i ett syfte som direkt hänför sig till ett försök som gäller forskning eller produktutveckling i fråga om det fordon som tillhör den som erhållit provnummerintyg eller i fråga om dess anordningar, till provkörning av fordonet för att säkerställa att det fungerar tekniskt eller till kortvarig förevisning av fordonet i försäljningssyfte för en köpare som är stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland, eller till annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, utrustande för försäljning, export, reparation eller besiktning av fordonet, eller

9) en studerande som avses i 33 § 2 mom. och som har vistats utomlands minst 185 dagar per kalenderår här tillfälligt använder ett fordon som är registrerat någon annanstans än i Finland av skäl som med beaktande av omständigheterna skall betraktas som tvingande, för en sedvanlig semesterresa eller för en därmed jämförbar kortare vistelse.

I andra fall än sådana som avses i 2 § 2 mom. skall temporär införsel och tillfällig användning omedelbart anmälas till skattemyndigheten. I fråga om användning enligt 1 mom. görs ingen anmälan i ett fall som avses i 1 mom. 2 och 9 punkten; i ett fall som avses i 5 punkten skall bara vid utförseln av fordonet anmälan göras till tullmyndigheten på gränsövergångsstället, och i ett fall som avses i 7 punkten anmäls bara det första ibruktagandet av fordonet. Skattemyndigheten kan uppställa andra villkor och begränsningar för användning som avses i 1 mom. eller i enstaka fall av särskilda skäl ge en registrerad skattskyldig rätt även till annan tillfällig skattefri användning än sådan som avses i denna paragraf.

40 §

Ett fordon som en registrerad skattskyldig anmäler till registret får registreras för användning i trafik utan skattemyndighetens tillstånd som avses i 38 §. Ett fordon får antecknas i registret för användning i trafik även innan en registrerad skattskyldig har avgett bilskattedeklaration.


43 §

Om beskattningen återkallas så som 1 mom. stadgar, uppbärs hos den skattskyldige samma avgift som för förhandsavgörande.

Om en registrerad skattskyldig har betalat bilskatt för ett fordon som inte har registrerats eller tagits i bruk i Finland, kan skatten på ansökan återbäras till denne förutsatt att fordonet inte har överlämnats till en konsument som är varaktigt bosatt i Finland. Om fordonet därefter anmäls eller borde anmälas för beskattning, uppbärs skatten förhöjd med 30 procent.

46 §

Har konstruktionen, äganderätten eller användningssyftet i fråga om ett fordon som enligt denna lag är skattefritt eller berättigar till nedsatt skatt ändrats så att fordonet eller dess användningssyfte inte längre motsvarar förutsättningarna för skattefrihet eller nedsatt skatt, är den som ägde fordonet då konstruktionen eller användningssyftet ändrades skyldig att inom en månad göra anmälan om detta till fordonsförvaltningscentralen. Anmälan skall göras också i alla de fall då fordonet har beskattats lindrigare än vad som stadgas i 6 § 1 mom., 21 § eller någon annanstans i denna lag, om förutsättningarna för skattefrihet eller nedsatt skatt på grund av ändringen av konstruktionen eller användningssyftet helt eller delvis upphör. Anmälan skall också göras om fordon som avses i 28 eller 51 §.


47 §

Om ett fordon för vilket skatt inte skall betalas enligt denna lag eller för vilket nedsatt skatt skall betalas anmäls eller borde anmälas för registrering såsom något annat fordon än ett som är skattefritt enligt denna lag eller som beskattas enligt en lägre skattesats än enligt 6 § 1 mom., skall bilskatten av fordonsförvaltningscentralen påföras den som är skattskyldig enligt 4 § 4 mom.

Om ett fordon som berättigar till nedsatt skatt enligt 28 § 1 mom. anmäls eller borde anmälas till fordonsregistret för annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skatt enligt de nämnda lagrummen, skall bilskatten av fordonsförvaltningscentralen påföras den ägare som har använt fordonet så som stadgas i 28 § eller hans rättsinnehavare.


Innan skatten debiteras, skall fordonsförvaltningscentralen bereda den skattskyldige tillfälle att ge utredning i saken. Om den betalningsskyldige inte inom en utsatt skälig tid har gett utredning, skall fordonsförvaltningscentralen debitera skatten.

50 §

Om tullverket skall uppbära eller har uppburit skatt, kan tullstyrelsen av särskilda skäl på ansökan och på de villkor den bestämmer nedsätta eller helt avlyfta sådana bilskatter, förseningsräntor, skattetillägg, dröjsmålsräntor, restavgifter samt räntor med anledning av uppskov som betalts eller skall betalas. Om fordonsförvaltningscentralen skall påföra eller har påfört skatten, avgör skattestyrelsen ansökan.


Om tullverket har debiterat skatt, kan tullstyrelsen av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som vederbörande ministerium bestämmer bevilja uppskov med betalningen av skatten. Skattestyrelsen kan bevilja uppskov med betalningen av skatt som fordonsförvaltningscentralen debiterat. Vederbörande ministerium kan överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer då uppskovsvillkoren i sitt beslut med anledning av ansökan.


51 §

Den som med stöd av 1 eller 2 mom. återfått skatt, skall, om fordonet överlåts för något annat än i 1 eller 2 mom. avsett bruk, betala i denna lag avsedd skatt och anmäla överlåtelsen till fordonsförvaltningscentralen med iakttagande av 46 §.

Fordonsförvaltningscentralen skall efter att ha mottagit en anmälan enligt 3 mom. påfö- ra fordonets överlåtare skatten, varvid 47 och 48 §§ skall iakttas i tillämpliga delar.

52 §

Har användningen av ett fordon hindrats med stöd av denna lag, kan den distriktstullkammare som påfört skatten eller fordonsförvaltningscentralen, på ansökan och på de villkor som den bestämmer, av särskilda skäl för en bestämd tid eller helt återkalla sitt beslut om hindrande av att fordonet används. Ansökan kan göras av den som äger eller innehar fordonet.


53 §

Om befrielse har beviljats från den skatt som uppburits för ett fordon eller om skatten har återburits med stöd av 50 eller 51 §, nedsätts inte på grund härav beloppet av den mervärdesskatt som skall betalas eller har betalts på bilskatten.

Om den mervärdesskatt som uppburits för bilskatten har kunnat avdras eller fås som återbäring med stöd av mervärdesskattelagen, återbärs den inte på grund av ändringssökande som gäller bilskatt och inte heller på någon annan grund.

54 §

Den bilbeskattning som skall verkställas innan ett fordon första gången registreras eller tas i bruk ankommer på tullverket. Tullverket sköter också debiteringen av skatt i fall som avses i 22, 22 a, 27 och 36 §§. Tullstyrelsen beslutar om den interna fördelningen av befogenheter inom tullverket.

Fordonsförvaltningscentralen ombesörjer i andra fall än de som nämns i 1 mom. sådan bilbeskattning som efter den första registreringen eller det första ibruktagandet av ett fordon skall verkställas på grund av ändring av fordonets konstruktion eller användningssyfte eller äganderätten till fordonet samt skattens debitering med stöd av 3 §.

Den allmänna ledningen av och tillsynen över bilbeskattningen ankommer på tullstyrelsen. Skattestyrelsen ombesörjer dock den allmänna ledningen av och tillsynen över den bilbeskattning som ankommer på fordonsförvaltningscentralen.

55 §

Vid beskattning som avses i 54 § 1 mom. bevakar tullverkets tullombud statens fördel. Vid den bilbeskattning som ankommer på fordonsförvaltningscentralen bevakas statens fördel av skatteombudet vid Nylands länsskatteverk.

58 §

Innan skatterättelse enligt 56 § eller efterbeskattning enligt 57 § 1 mom. verkställs skall den skattskyldige i mån av möjlighet beredas tillfälle att bli hörd.

59 §

Skatteförhöjning kan också påföras särskilt inom tre år efter det att fordonet har beskattats eller deklarationsskyldigheten har försummats.

60 §

Om ett skattepliktigt fordon har tagits i bruk eller antecknats i registret och bilskatt inte har betalts på behörigt sätt eller om mera skatt borde uppbäras för fordonet, fastställer skattemyndigheten skattetillägg för den odebiterade skatten på det sätt som stadgas i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

61 §

Förfallodagen för skatt som påförts enligt 40 eller 41 § är 10 dagar efter räkningens datum.


62 §

På den skatt som är obetald efter förfallodagen skall förseningsränta betalas så som stadgas i lagen om skattetillägg och förseningsränta.

63 §

Om skatten inte har betalts på förfallodagen, skall den oavsett besvär utsökas jämte stadgad förseningsränta så som lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961) stadgar.

Har skatten inte betalts på förfallodagen, kan användningen av fordonet hindras. Användningen av fordonet kan hindras även i sådana fall då fordonet övergått till en annan ägare eller innehavare än den skattskyldige. Skattemyndigheten kan begära handräckning av polisen för hindrande av att fordonet används. Användningen av fordonet skall tillnvas om den skattskyldige eller någon annan än den skattskyldige betalt skatten. Använnvingen kan hindras trots att skatten på grund av att stadgade tidsfrister löpt ut inte längre kan indrivas.

Vid behov kan det bestämmas att skattemyndigheten skall omhänderta fordonet tills beskattningen har verkställts och den debiterade skatten har betalts eller tills den tidsfrist som nämns i 36 § 2 mom. har löpt ut. Ett fordon som omhändertagits av skattemyndigheten kan antingen säljas på auktion, varvid tillämpas vad tullagen (1466/1994) stadgar om tullauktion, eller förstöras. Bilskatten betalas till staten sedan auktionskostnaderna och tull betalts. Fordonet kan registreras först när bilskatten är helt betald. Den som köper ett fordon på auktion betraktas inte som en sådan förvärvare som avses i 4 § 2 mom.

Förhandsavgörande
67 §

Är saken av synnerlig vikt för sökanden, kan tullstyrelsen eller fordonsförvaltningscentralen på ansökan meddela förhandsavgscande om hur denna lag skall tillämpas vid beskattningen av hans fordon. Om ansökan gäller fastställande av beskattningsvärdet med stöd av 11 § 2 mom., meddelas föscandsavgörande dock endast i frågor där förhandsavgörande kan meddelas med stöd av Europeiska gemenskapens tullkodex.

I ansökan skall den fråga specificeras om vilken förhandsavgörande önskas och den utredning läggas fram som behövs för att ärendet skall kunna avgöras.

Förhandsavgörande meddelas för viss tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter det år då avgörandet meddelades. Ett förhandsavgörande som har vunnit laga kraft skall, på yrkande av den som fått avgörandet, iakttas under den tid för vilken det har meddelats.

Ärenden som gäller förhandsavgörande skall i tullstyrelsen, fordonsförvaltningscentralen, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen behandlas som brådskande.

Ändringssökande
69 §

Ändring i beslut som distriktstullkammaren eller fordonsförvaltningscentralen fattat i ett ärende som gäller fastställande av skatt söks genom besvär hos länsrätten i Nylands län. I ett ärende som inte gäller fastställande av skatt söks ändring i distriktstullkammarens eller fordonsförvaltningscentralens beslut genom besvär hos tullstyrelsen. Besvärsrätt på statens vägnar har tullombudet vid distriktstullkammaren eller det skatteombud som avses i 55 §. Ändring skall sökas skriftligen, och besvärsskriften skall före utgången av besvärstiden tillställas den myndighet vars beslut överklagas. Om det beslut som överklagas har erhållits i elektronisk form eller i någon annan form som lämpar sig för automatisk databehandling, skall till besvärsskriften fogas en utskrift av beslutet i vanlig läsbar form.

Besvärstiden är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då bilskatten fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När besvär anförs över distriktstullkammarens eller fordonsförvaltningscentralens beslut om något annat än fastställande eller återbäring av skatt är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. För tullombudet och skatteombudet är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.


70 §

Distriktstullkammaren eller fordonsförvaltningscentralen skall, då besvär anförts av tullombudet eller skatteombudet, bereda den skattskyldige samt, då besvär anförts av den skattskyldige, bereda tullombudet eller skatteombudet tillfälle att avge bemötande och vid behov även genmäle.


Till den del skattemyndigheten anser att det yrkande som den skattskyldige framställer i sina besvär inte ger anledning att rätta beslutet skall skattemyndigheten avge utlåtande med anledning av besvären.

Tullombudets eller skatteombudets besvärsskrift och besvärsskrift enligt 3 mom. av den skattskyldige skall jämte bemötanden, genmälen och utlåtanden samt de övriga handlingar som uppkommit i ärendet utan dröjsmål sändas till länsrätten i Nylands län.

71 §

Besvärstillstånd kan beviljas, om

1) det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvalkningsdomstolen,

2) det på grund av ett uppenbart fel som inträffat i ärendet finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet eller

3) det föreligger vägande ekonomiska eller andra skäl att bevilja besvärstillstånd.


Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av länsrättens utslag. Besvärsskriften, i vilken ansökan om besvärstillstånd skall ingå, skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller länsrätten i Nylands län. Besvärsrätt på statens vägnar har tullombudet vid tullstyrelsen. I fråga om beslut som fattats av fordonsförvaltningscentralen förs statens talan av skatteombudet vid Nylands länsskatteverk.

72 §

I förhandsavgörande som tullstyrelsen eller fordonsförvaltningscentralen meddelat får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som förvaltningsprocesslagen (586/1996) stadgar. Besvärsrätt på statens vägnar har i dessa fall tullombudet vid tullstyrelsen eller det skatteombud som avses i 55 §.

I beslut genom vilket bestäms att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sökas genom besvär.

73 §

Har bilskatt genom länsrättens utslag avlyfts eller nedsatts, skall distriktstullkammaren eller fordonsförvaltningscentralen, oberoende av att ändring söks, betala den överbetalda skatten till den skattskyldige.

Har högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär som anförts av tullombudet eller skatteombudet ändrat länsrättens utslag, skall en kopia av högsta förvaltningsdomstolens utslag tillställas distriktstullkammaren eller fordonsförvaltningscentralen, som utan dröjsmål skall debitera den skattskyldige det överbetalda beloppet.

74 a §

Vad denna lag stadgar om den skattskyldiges rättsskyddsmedel tillämpas också på andra än de som är skattskyldiga enligt 4 §.

78 §

Om tullombudet eller skatteombudet anser att den skattskyldige bör påföras skatt, skall distriktstullkammaren eller fordonsförvaltningscentralen på begäran av ombudet fatta beslut i saken.

79 §

För tillsynen över att bilskatten har betalts skall den som sköter fordonsregistreringsnbenden, den som förrättar besiktning och polisen, om i registret eller i användning upptäcks ett fordon för vilket skatt uppenbarligen inte har betalts eller som i fråga om konstruktion, användningssyfte eller ägandnbätt har ändrats så att skatt eventuellt skall betalas för fordonet, anmäla därom till tulnbyndigheten eller fordonsförvaltningscentrnben.

Polisen kan bestämma att fordonet eller dess kännetecken genast skall tas i beslag. Detta skall i samband med den anmälan som avses i 1 mom. meddelas den behöriga skattemyndigheten, vilken beslutar om stadgandena i 63 § 3 mom. skall tillämpas på fordonet.

80 §

Skattemyndigheten har rätt att granska ett fordon eller förordna att fordon skall uppvisas för granskning hos den som sköter besiktning av fordon, varvid den sistnämnda skall lämna begärda uppgifter till skattemyndigheterna. Skattemyndigheten har också rätt att granska lokaliteter där fordon innehas eller hanteras. Skattemyndigheten har rätt att hejda ett fordon för att granska det.

84 §

Den som inte enligt detta kapitel har lämnat uppgifter eller företett material kan av tullstyrelsen eller fordonsförvaltningscentralen vid vite åläggas att fullgöra sin skyldighet.

86 §

Tullstyrelsen, skattestyrelsen eller fordonsförvaltningscentralen kan även bestämma att handlingar för statistiska eller vetenskapliga utredningar skall göras tillgängliga för personer eller myndigheter som bedriver forskning på området. Likaså kan länsrättens och högsta förvaltningsdomstolens beslut publiceras i oförändrad eller förkortad form, dock med utelämnande av parternas namn. Uppgifterna får inte lämnas vidare eller användas utan skattemyndighetens tillstånd för något annat syfte än det för vilket de har lämnats, om inte något annat stadgas.

89 §

Den som trots uppmaning av myndighet underlåter att på behörigt sätt fullgöra den anmälningsskyldighet eller skyldighet att lämna uppgifter som stadgas i 4 § 2 mom., 35 § 2 mom., 46 § 1 mom. eller 51 § 3 mom., på något annat ställe i denna lag, eller i bilskatteförordningen eller i skattemyndighetens beslut skall för bilskatteförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

Lagens 25 och 25 a §§ tillämpas på fordon för vilka bilskattedeklaration görs den 5 december 1996 eller därefter.

RP 244/1996
StaUB 4/1997
RSv 37/1997

Helsingfors den 7 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.