408/1997

Utfärdat i Helsingfors den 7 maj 1997

Statsrådets beslut om studiepenning för lantbruksföretagare

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 7 a § lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lag av den 30 december 1996 (1343/1996), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Lantbruksföretagare kan, enligt vad som bestäms i detta beslut, av de anslag som anvisas i statsbudgeten beviljas studiepenning för yrkesutbildande studier.

2 §
Studier som finansieras

Studiepenning kan beviljas för yrkesutbildande studier som är underställda offentlig tillsyn eller motsvarande studier.

Studierna skall huvudsakligen vara studiehelheter, som kan innehålla ett eller flera undervisningsavsnitt. Studierna skall stöda verksamhet som bedrivs eller ny verksamhet som planeras på gården. Minst fem studiedagar måste ingå i studierna under ett kalenderår. Om studiehelheten innehåller distansstudier, kan av särskilda skäl studiepenning också betalas för distansstudiedagarna.

Studiepenning beviljas inte för grundexamen som avläggs i högskola eller för fortsatta vetenskapliga studier, inte heller för allmänbildande studier eller för sådan utbildning för vilken sökanden får stöd från annat håll. Studiepenning beviljas inte lantbruksföretagare som kalenderårsvis eller studieårsvis under minst åtta månader får undervisning vid en läroanstalt som är underställd offentlig tillsyn.

3 §
Mottagare av studiepenning

Studiepenning kan beviljas lantbruksföretagare som skall teckna och som har tecknat en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) samt sådana lantbruksföretagare som för erhållande av delspension har befriats från försäkringsplikten enligt nämnda lag.

Av särskilda skäl kan studiepenning också beviljas lantbruksföretagare som har försäkrats enligt 11 § lagen om pension för lantbruksföretagare.

Mottagaren av studiepenning skall vara minst 18 och högst 60 år gammal.

Studiepenning beviljas inte lantbruksföretagare som får arbetslöshetsdagpenning, full invalid- eller invaliditetspension, individuell förtidspension, generationsväxlingspension, avträdelsepension, avträdelsestöd, avträdelseersättning för lantbruksföretagare, dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981), arbetsmarknadsstöd, rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/1991) eller dagpenning enligt sjukförsäkringslagen för (364/1963) för arbetsoförmåga till föjd av sjukdom eller annat härmed jämförbart utkomststöd av offentliga medel.

4 §
Studiepenningens belopp

Studiepenningen är 150 mark för varje full studiedag som omfattar minst sex lektioner.

Om den som deltar i utbildning på grund av studierna övernattar på främmande ort eller om hans dagliga hemresa överstiger 51 kilometer i en rikting, kan i studiepenning betalas högst 200 mark för varje studiedag som omfattar minst sex lektioner.

Om studiernas omfattning har definierats i studieveckor eller det ingår distansstudier i studierna, kan för en kalendervecka betalas studiepenning för högst fem studiedagar.

Det krav på sex lektioner som avses ovan i 1 och 2 mom. anses vara uppfyllt när en studievecka omfattar minst 30 lektioner under fem studiedagar.

För studier som har bedrivits under ett kalenderår kan betalas högst 10 000 mark per sökande.

5 §
Ansökan om studiestöd

Studiepenning skall sökas skriftligen hos det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars område driftscentret för den gårdsbruksenhet som sökanden äger eller innehar är beläget. Ansökan kan även inlämnas hos lantbrukmryndigheten på sökandens boningsort, som skall sända den vidare till landsbygdsnmringsdistriktet.

Ansökan om studiepenning skall göras inom 60 dagar efter att utbildningen har upphört. Om utbildningen infaller under fler än ett kalenderår, skall ansökan i fråga om studier som bedrivits under respektive kalenderår göras senast före utgången av februari efter ifrågavarande kalenderår.

6 §
Ansökan

Ansökan skall göras på en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd blankett. I ansökan skall ingå en utredning över att den sökande uppfyller de villkor för mottagare av studiepenning som anges i 3 §. I ansökan eller bilagorna till denna skall dessutom lämnas en redogörelse för de yrkesutbildande studiernas nödvändighet, en redogörelse för studierna, deras innehåll (kursprogram) och längd samt ett intyg över slutförd kurs eller slutfört undervisningsavsnitt, som utfärdats av läroanstalten eller någon annan som ordnat utbildningen.

7 §
Beviljande och utbetalning av studiepenning

Landsbygdsnäringsdistriktet beslutar om beviljande och utbetalning av studiepenning av de anslag som anvisats av jord- och skogsbruksministeriet.

8 §
Förhandsbesked

Landsbygdsnäringsdistriktet kan på ansökan ge ett förhandsbesked om de planerade studierna uppfyller förutsättningarna i § 2. Ansökan om förhandsbesked skall göras skriftligen och i den skall i tillämpliga delar uppges vad som föreskrivs i 6 §.

Ansökan om förhandsbesked skall göras senast 30 dagar innan studierna inleds. Av särskilda skäl kan ett förhandsbesked ges även på grundval av en försenad ansökan.

Landsbygdsnäringsdistriktet skall ge förhandsbeskedet innan studierna inleds.

9 §
Tillämpningen av andra bestämmelser

Vid beviljande, utbetalning, återkrav, rättelse och övervakning av stödet iakttas lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

10 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av detta beslut.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 14 maj 1997.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 23 januari 1992 om studiepenning för lantbruksföretagare (44/1992).

Helsingfors den 7 maj 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tuula Tiukkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.