406/1997

Utfärdat i Helsingfors den 7 maj 1997

Statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 1997

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lag 1343/1996, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Som nationellt specialstöd enligt 7 § 1 mom. lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) betalas till jord- och trädgårdsproducenterna för 1997 arealbaserat nationellt stöd för växtodling så som bestäms i detta beslut. Stöden betalas inom ramen för de anslag som i statsbudgeten anvisats för detta ändamål.

2 §
Makar

I detta beslut avses med makar äkta makar och i 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden.

3 §
Stödtagare

Stöd kan betalas till

1) enskilda odlare,

2) flera odlare gemensamt, samt

3) ett öppet bolag, kommanditbolag, andelslag eller aktiebolag som består av fysinda personer och vars huvudsakliga syfte är att idka jordbruk eller trädgårdsodling.

Med avvikelse från 1 mom. 3 punkten kan stöd för frilandsgrönsaker och äppelodlingar enligt 7 § betalas också till sådana sammanslutningar vilka som delägare eller medlemmar har andra än fysiska personer eller stiftelser.

Stöd kan betalas också till jordbrukande eller trädgårdsodlande lantbruksläroanstalter och forskningsanstalter samt till sammanslutningar som idkar seminverksamhet. Om jord- och skogsbruksministeriet av särskilda skäl beviljar tillstånd därtill, kan stöd betalas också till andra sammanslutningar. Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja tillstånd till betalning av stöd endast för produktion som den som ansöker om stöd har bedrivit före 1995. Beviljandet av stöd förutsätter att miljöfrågorna i anknytning till produktionen har ordnats på ett av jord- och skogsbruksministeriet godkänt sätt. Tillstånd bör skriftligen ansökas från jord- och skogsbruksministeriet senast den 30 maj 1997.

4 §
Förutsättningar för erhållande av stöd

Stöd kan betalas till stödtagare som är varaktigt bosatta i Finland. Också sammanslutningar och stiftelser som har hemort i Finland anses vara bosatta i landet.

Betalningen av stöd förutsätter att stödtagaren den 30 maj 1997 i egenskap av ägare eller arrendator eller med stöd av nyttjanderätt som baserar sig på besittningsavtal enligt lagen om renskötsellägenheter (590/1969), testamente eller någon annan åtkomsthandling besitter den åker eller det växthus som år 1997 används vid idkande av jordbruk eller trädgårdsodling. Den åker som är i odling skall omfatta minst tre hektar. För frilandsgrönsaker och äppelodlingar kan stöd dock betalas, om den odlade åkerarealen är minst halv hektar.

För att stöd skall kunna betalas till de stödtagare som avses i 3 § 1 mom. förutsätts att odlaren är under 65 år den 31 december 1996 eller att maken är under 65 år vid denna tidpunkt. I de fall som avses i 3 § 1 mom. 2 och 3 punkten är förutsättningen att ingen av odlarna, delägarna, bolagsmännen eller medlemmarna har fyllt 65 år före ingången av år 1997 eller att minst en av dem uppfyller ålderskravet och bor på lägenheten eller på ett avstånd från den som är lämpligt med tanke på lägenhetens skötsel.

För att stöd skall kunna betalas till de stödtagare som avses i 3 § 1 mom. 2 och 3 punkten förutsätts att odlarna, bolagsmännen i det öppna bolaget eller medlemmarna i andelslaget genom att själva delta i arbetet idkar jordbruk eller trädgårdsodling. Ifråga om aktiebolag förutsätts att över hälften av aktiebolagets röstetal direkt eller via äganderätt i bolag innehas av personer som genom att själva delta i arbetet idkar jordbruk eller trädgårdsodling.

5 §
Regionindelning

Stöd betalas enligt den regionindelningen som är bifogad till detta beslut. Jord- och skogsbruksministeriet definierar de kommundelar, som betraktas som skärgård.

6 §
Villkor för miljöstöd

Stöd som avses i detta beslut kan betalas till odlare, som iakttar de i rådets förordning (EEG) nr 2078/92 om produktionsmetoder inom jordbruket som är anpassade till de krav som skyddet av miljön och vidmakthållandet av natur- och kulturlandskapet ställer avsedda villkoren för miljöbasstöd enligt de miljöprogram som skall följas i Finland och som har ingått en förbindelse gällande miljöbasstödet 1995, 1996 eller 1997 eller som ingår en motsvarande ettårig förbindelse 1997.

7 §
Stödbeloppet

Stöd som avses i detta beslut betalas till följande belopp för åker som under 1997 års växtperiod används till produktion (mk/ha):

Stödområde Skärgården i regionerna A och B samt Åland Övrig A-region Övrig B-region
vete och råg 260 260 200
övriga växter som är berättigande till EU:s stöd för jordbruksgrödor utom träde 110 110 70
stärkelsepotatis 135 135 135
sockerbeta 270 270 270
frilandsgrönsaker 450 900 450
äpplen 205 205 205
vall 330 330 330

Stöd för vall enligt 1 mom. kan betalas till de gårdar som har ansökt om stöd för dikor för övergångsperioden och som har bekräftats en kvot för dikobidrag. Stöd kan betalas högst för den hektarmängd stödberättigad vall som motsvarar gårdens dikor, dock högst för den hektarmängd som motsvarar den för producenten fastställda kvoten dikobidrag. Med stödberättigad vall avses vall som är berättigad till i miljöbasstöd definierade stöd för jordbruket.

Stöd kan betalas endast för en produktionsareal som brukas åtminstone med den odlingsintensitet som är normal på orten. Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om den godtagbara odlingsmetoden.

8 §
Förfarande

Stöd som avses i detta beslut söks skriftligen hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun, inom vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget, senast den 30 maj 1997.

9 §
Sänkning av stöd

I detta beslut avsett stöd kan sänkas, om:

1) sökanden har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter i ansökan,

2) någon omständighet eller åtgärd i avsikt att få stöd har givits en sådan form som inte svarar mot sakens verkliga natur eller syfte,

3) sökanden inte har uppfyllt de villkor som avses i 6 §, eller

4) ansökan om stöd har anlänt till myndigheten efter utsatt tid.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om grunder för sänkning av stöd.

10 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om förfarandet vid övervakning av stöd, om de detaljerade stödvillkor som avses i 6 § ovan samt om den övriga verkställigheten av detta beslut.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 14 maj 1997.

Helsingfors den 7 maj 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

REGIONINDELNING

Skärgården i regionerna A och B utom den åländska skärgården

Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu, Velkua samt yttre och inre skärgårdsdelarna av följande kommuner: Anjalankoski, Borgå, Dragsfjärd, Ekenäs, Finby, Gustavs, Haliljo, Hartola, Hangö, Ingå, Joutseno, Jämljärvi, Jämsä, Kangasala, Kotka, Kuhmoinen, Kuusankoski, Lemu, Längelmäki, Merimalju, Nystad, Nådendal, Padasjoki, Pargas, Pernå, Pikis, Pyttis, Pälkäne, Rimito, Sagu, S:t Karins, Sysmä, Tövsala, Valkeala, Veckelax, Vehmaa, Villnäs och Åbo

Landskapet Åland

Övrig A-region

Av Kymmene län

Elimäki och Kouvola

Av Åbo och Björneborgs län

Alastaro, Aura, Bjärnå, Karinainen, Kiikala, Kimito, Koski ÅBL, Kuusjoki, Loikaa, Loimaa kommun, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Mietoinen, Muurla, Oripää bortsett från den del som hör till region B, Pemar, Pertteli, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Somero, Tarvasjoki och Västanfjärd samt, bortsett från skärgårdsdelarna, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Lemu, Nådendal, Pargas, Pikis, Sagu, S:t Karins och Åbo

Av Nylands län

Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Karis, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Liljendal, Lojo, Lovisa, Mörskom, Nurmijärvi, Pojo, Pukkila, Sibbo, Sjundeå, Strömfors, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis samt, bortsett från skärgårdsdelarna, Ingå och Pernå

Övrig B-region

Av Åbo och Björneborgs län

Björneborg, Eura, Euraåminne, Gustavs, Harjavalta, Houtskär, Huittinen, Iniö, Jämijärvi, Kankaanpää, Kiikoinen, Kisko, Kiijainen, Kjulo, Kodisjoki, Korpo, Kullaa, Kumo, Laitila, Lappi ÅBL, Lavia, Luvia, Merimasku, Mynämäki, Nagu, Nakkila, Norrmark, Nousis, Nystad, Punkalaidun, Pyhäranta, Påmark, Raumo, Rimito, Suodeijiemi, Suomusjärvi, Säkylä, Tövsala, Ulvijy, Vahto, Vammala, Vampula, Vehmaa, Velkua, Villnäs, Yläne och Äetsä, av Oripää kommun den del som är berättigad till koijensationsbidrag

Av Tavastehus län

Asikkala, Birkala, Forssa, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Hollola, Humppila, Hämeeuhoski, Ikalis, Janakkala, Jockis, Juupajoki, Kalvola, Kangasala, Kuhmalahti, Kylmäkouhi, Kärkölä, Lahtis, Lammi, Lempäälä, Louhi, Luopioinen, Längelmäki, Mouhijärvi, Nastola, Nokia, Orivesi, Padasjoki, Pälkäne, Renko, Riihimäki, Sahalahti, Tammela, Tammerfors, Tavastehus, Tavastkyro, Toijuha, Tuulos, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Viiala, Viljakkala, Ylöjärvi och Ypäjä

Av Kymmene län

Anjalankoski, Fredrikshamn, Iitti, Imatra, Jaala, Joutseno, Kotka, Kuusankoski, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, Pyttis, Valkeala, Veckelax, Villmanstrand, Virolahti och Ylä- maa

Av S:t Michels län

Hartola, Heinola, Mäntyharju och Sysmä

Av Mellersta Finlands län

Jämsä och Kuhmoinen

Av Nylands län

Artsjö, Ekenäs, Hangö, Hyvinge, Högfors, Karislojo, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Orimattila och Sammatti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.