404/1997

Given i Helsingfors den 7 maj 1997

Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/1964) 4 § 3 mom.,

ändras 1 § 4 mom., 4 § 2 mom., 5 § 2 och 5 mom., 6 a § 2 mom., 6 b § 2 mom., 7 § 2 mom., 8 § 5 mom., 8 a §, 10 a § 2 mom. och 19 b §,

av dessa lagrum 1 § 4 mom. sådant det lyder i lag 488/1996, 6 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 260/1987, 6 b § 2 mom. sådant det lyder i lag 958/1993, 8 § 5 mom. och 10 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 1191/1994, 8 a § sådan den lyder i lag 1261/1991 och 19 b § sådan den lyder i lag 675/1970, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 488/1996 samt i lagarna 982/1992 och 1366/1992, ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5-7 mom. blir 6-8 mom., och till 12 §, sådan den lyder i lag 1324/1994, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Denna lag tillämpas även på tjänsteinnehavare och arbetstagare vid pensionsanstalten och Kommunernas garanticentrals tjänsteinnehavare och arbetstagare, varvid beträffande pensionsanstalten och Kommunernas garanticentral i tillämpliga delar gäller vad som bestäms om medlemssamfund, samt på arbetstagare i en sådan förening vars medlemmar enbart består av kommuner, samkommuner och av dem bildade föreningar, och vilken enligt reglementet för pensionsanstalten har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten. Denna lag tillämpas även på arbetstagare vid ett aktiebolag vars samtliga aktier ägs av kommuner, samkommuner eller sådana föreningar eller aktiebolag som har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten, om aktierna enligt aktiebolagets bolagsordning får överlåtas endast till kommuner, samkommuner eller sådana medlemssamfund som avses i detta moment, och bolaget enligt reglementet för pensionsanstalten har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten.

Utan hinder av 4 mom. tillämpas denna lag även på arbetstagare i ett sådant aktiebolag som är huvudman för en yrkesläroanstalt eller en yrkeshögskola och vars aktier till minst 90 procent ägs av kommuner, samkommuner eller sådana föreningar som enligt 4 mom. har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten, om högst 10 procent av alla aktier enligt aktiebolagets bolagsordning får överlåtas till andra än kommuner, samkommuner eller sådana föreningar som anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten, och bolaget enligt reglementet för pensionsanstalten har anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten.


4 §

Delegationen består av minst 15 och högst 30 medlemmar med en personlig suppleant för var och en av dem, vilka samtliga förordnas av inrikesministeriet för fyra kalenderår i sänder. Minst tre medlemmar och lika många suppleanter förordnas bland personer, vilka föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet. Övriga medlemmar och suppleanter förordnas bland personer vilka Finlands Kommunförbund rf föreslagit så att kommunerna och samkommunerna samt landets olika delar är rättvist representerade i delegationen. När dessa medlemmar och suppleanter förordnas skall proportionalitetsprincipen även i övrigt iakttas såvitt möjligt.


5 §

Styrelsen består av minst sex ordinarie medlemmar och för dem valda suppleanter samt sex extraordinarie medlemmar, vilka deltar i behandlingen av pensionsärenden på det sätt som föreskrivs i pensionsanstaltens reglemente. Av de extraordinarie medlemmarna väljs tre bland personer vilka föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet. Av de övriga extraordinarie medlemmarna skall en ha avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande tidigare examen och vara förtrogen med tjänstemanna- och arbetsrätt, en vara förtrogen med försäkringsverksamhet och en vara läkare. För var och en av de extraordinarie medlemmarna utses en personlig suppleant, om vilken gäller vad som ovan bestäms om extraordinarie medlem.


Styrelsen biträds av pensionsanstaltens byrå. På tjänsteinnehavarna vid byrån tillämpas lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet (484/1996).

6 a §

När pensionsansvarsfondens medel investeras skall investeringarnas säkerhet, avkastning och likviditet tryggas samt investeringarna göras diversifierade. Beslut om investering av medlen fattas av styrelsen, som på det sätt som bestäms i reglementet kan överföra sin beslutanderätt på byrån.

6 b §

Pensionsanstaltens styrelse kallar för sin mandattid till investeringsdelegationen tio medlemmar och en personlig suppleant för var och en av dem. Av medlemmarna skall två företräda finansministeriet, en inrikesministeriet, en handels- och industriministeriet samt två de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet.

7 §

Pensionsnämnden består av ordförande och vice ordförande, vilka skall ha avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande tidigare examen och vara förtrogna med tjänstemanna- och arbetsrätt, samt nio andra medlemmar. Av medlemmarna skall en vara läkare och en förtrogen med försäkringsverksamhet. Av de övriga medlemmarna förordnas tre bland personer vilka föreslagits av Finlands Kommunförbund rf och tre bland personer vilka föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet. För varje medlem utses en personlig suppleant, om vilken gäller vad som bestäms om medlem.


8 §

Om sökande av ändring gäller i övrigt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

8 a §

I beslut som gäller rätt till rehabilitering, till rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd enligt prövning eller till ersättning för nödvändiga och behövliga kostnader som rehabiliteringen har åsamkat får ändring inte sökas genom besvär.

10 a §

Lekmannaledamöterna och deras suppleanter förordnas av statsrådet på framställning av justitieministeriet för tre år i sänder. Arbetsgivarledamöterna och deras suppleanter förordnas på förslag av kommunala arbetsmarknadsverket samt arbetstagarledamöterna och deras suppleanter på förslag av de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet. Förslagen skall innehålla två gånger så många kandidater som det behövs ledamöter och suppleanter.

12 §

Med tanke på utsökning skall pensionsanstalten på begäran av myndigheten i fråga uppge beloppet av den pension den betalar ut samt de andra inrättningar som betalar pensionstagaren utkomstförmåner och som myndigheten har kännedom om.

19 b §

Kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare har rätt att genom förmedling av de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet förhandla med den kommunala pensionsanstalten i frågor som gäller pensionsskydd. Angående förhandlingsförfarandet gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om förhandlingsrätt för innehavare av kommunala tjänster (389/1944).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

Om ett aktiebolag som innan denna lag träder i kraft inte har kunnat ansluta sig som medlemssamfund till den kommunala pensionsanstalten ansluter sig som medlemssansund till pensionsanstalten inom två månader från ikraftträdandet, anses anställningsförhånsandet för en arbetstagare som från att ha varit i tjänst hos en kommun eller samkonsun eller något annat av den kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund har övergått i aktiebolagets tjänst ha fortgått oavbrutet på det sätt som avses i lagen om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om pension för konsunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (349/1994).

RP 21/1997
ShUB 8/1997
RSv 40/1997

Helsingfors den 7 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.