393/1997

Utfärdat i Helsingfors den 30 april 1997

Statsrådets beslut om ändring av 4 § av statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1997

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 4 § 2 mom. i sitt beslut av den 11 december 1996 1030/1996, sådant detta lagrum lyder i statsrådets beslut av den 19 mars 1997 (214/1997), enligt följande:

4 §
Förutsättningar för betalning av stöd

Betalningen av arealbaserade stöd, stöd enligt djurantalet och enligt antalet djurenheter förutsätter att stödtagaren den 30 maj 1997 i egenskap av ägare eller arrendator eller med stöd av nyttjanderätt som baserar sig på besittningsavtal enligt lagen om renskötsellägenheter (590/1969), testamente eller någon annan åtkomsthandling besitter den åker som år 1997 används vid idkande av jordbruk eller trädgårdsodling. Förutsättningen för betalning av växthusstöd är igen, att stödtagaren den 15 maj 1997 på ovannämnda sätt besitter det växthus som används för idkande av jordbruk och trädgårdsodling år 1997. Den odlade åkern skall omfatta minst tre hektar. Stöd för trädgårdsproduktion på friland kan dock betalas, om den odlade åkerarealen är minst en halv hektar.Detta beslut träder i kraft den 7 maj 1997.

Helsingfors den 30 april 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.