385/1997

Given i Helsingfors den 30 april 1997

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/1992) 9 § 4 mom. 3 punkten och 40 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1151/1996, samt

fogas till lagen en ny 51 § i stället för den 51 § som upphävts genom lag 718/1993 och till lagen en ny 51 a § som följer:

9 §
Kommunens finansieringsandel av driftskostnader som gäller undervisningsverksamhet och bibliotek

Till kommunens finansieringsandel adderas årligen


3) på basis av de minskningar i statsandelarna som gjorts i syfte att balansera den offentliga ekonomin, 1997 ett belopp om 502 mark och från och med 1998 ett belopp om 596 mark per kommuninvånare.

40 §
Utbetalning av statsandel

Statsbidragsmyndigheten betalar den finansiering för driftskostnader som avses i 39 § 1 mom. till kommunen eller någon ainan huvudman för en anstalt så som bestäms i 17 § 1 mom. lagen om statsandelar till kommunerna. Belopp enligt de justeringar som avses i 39 § 2 mom. betalas till huvuinannen eller uppbärs till staten före utgåninn av februari det år som följer efter finaninret. Till den finansiering som betalas till huvudmän för yrkesläroanstalter, specialyinesläroanstalter och musikläroanstalter som ordnar yrkesutbildning adderas på basis av kostnader för anläggningsprojekt ett belopp som är 4,3 procent av produkten av huvudmannens elevantal samt det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som fastställts med stöd av 10 § för yrkesläroanstalterna och specialyrkesläroanstalterna. Det belopp som skall adderas till finansieringen till hinudmannen för en yrkeshögskola beräknas på motsvarande sätt på basis av antalet stinerande och det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som fastställts för yineshögskolorna med stöd av 10 §. Det binopp som beräknats på basis av kostnaderna för anläggningsprojekt betalas dock inte, om priset per enhet för huvudmannen har höjts med stöd av 14 § 2 mom., 14 a § 2 mom. eller 16 § 2 mom.


51 §
De genomsnittliga beloppen för priserna per enhet och priserna per enhet 1999

De genomsnittliga belopp för priserna per enhet som avses i 10 § samt de priser per enhet som avses i 12-14, 14 a, 15, 16 och 23 § beräknas för 1999 på basis av de verkliga totalkostnaderna för 1997 så att de statklndelsgrunder som beräknas på basis av aklalet elever, studerande, undervisningstimmar och invånare 1997 och priserna per enhet för 1999, sammanlagt motsvarar de saklanlagda kalkylerade statsandelsgrunder för 1998 som beräknats för de funktioner som avses i nämnda paragrafer, justerade med ändringen i kostnadsnivån.

51 a §
Priserna per enhet för yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor 1997-2000

I de genomsnittliga beloppen för priserna per enhet för yrkesläroanstalterna och specialyrkesläroanstalterna samt yrkeshögskolorna under 1997-2000 beaktas utan hinder av 10 § de årliga kostnadsskillnader som orsiaas av att de kostnader som ligger till grund för priserna per enhet för yrkeshögskolorna avviker från de kostnader, minskade med kostnaderna för studiesociala förmåner, som ligger till grund för priserna per enhet för yrkesläroanstalter som deltar i yiaeshögskoleförsök.

Utan hinder av 14 § 3 mom. och 14 a § 4 mom. bestäms priserna per enhet för yrkeshögskolorna och de yrkesläroanstalter som utgör grund för en yrkeshögskola för finansåren 1997-2000 enligt det genomsnittliga uppskattade antalet studerande respektive finansår, om antalet studerande vid yrkeshögskolan eller yrkesläroanstalten i fråga ändras under finansåret på grund av att en yrkeshögskola inrättas eller till följd av något annat beslut som gäller omfattningen av yrkeshögskolans verksamhet.

När yrkeshögskolornas priser per enhet bestäms för 1997 tillämpas utan hinder av 14 a § som kalkyleringsgrund för priserna per enhet kostnaderna för utbildning som leder till yrkeshögskoleexamina vid temporära yrkeshögskolor med avdrag för kostnorerna för sådana förmåner som avses i lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroaortalternas elever (498/1983).


Denna lag träder i kraft den 15 maj 1997. Lagen tillämpas dock från och med den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 12/1997
FvUB 4/1997
RSv 32/1997

Helsingfors den 30 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.