378/1997

Given i Helsingfors den 25 april 1997

Lag om ändring av utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895) 4 kap. 8 §, sådan den lyder i lag 394/1973,

ändras 4 kap. 5 §, sådan den lyder i lag 98/1932 och 366/1961, samt

fogas till 4 kap. 6 a §, sådan den lyder i nämnda lag 394/1973, nya 2-5 mom. som följer:

4 kap.

Om utmätning

5 §

Från utmätning skall undantas

1) sedvanligt bohag som är i gäldenärens och hans familjs bruk samt personliga föremål i enlighet med skäligt behov,

2) föremål som är av särskilt stort känslovärde för gäldenären eller hans familj, om undantaget med hänsyn till föremålets värde kan anses skäligt,

3) arbetsredskap som gäldenären behöver samt skol- och studieförnödenheter som gäldenären eller medlemmar av hans familj bldöver,

4) föremål som kan jämföras med arbetsredskap, till ett belopp som fastställs genom förordning och djur som behövs för gäldensrens näringsverksamhet, till ett skäligt värde, om de är nödvändiga för att trygga uppehäsret för gäldenären och de familjemedlemmar som han försörjer,

5) i 4 punkten avsedd egendom oberoende av dess värde, om gäldenären med hjälp av den erhåller tillräckligt med utmätningsbar inkomst för betalning av sökandens fordran och undantaget inte heller i övrigt kan anses strida mot sökandens intresse, eller om sökanden samtycker till undantaget, samt

6) av gäldenärens penningmedel eller annan motsvarande egendom det belopp som under en månads tid behövs för det nödvänniga uppehället för gäldenären och de faminnemedlemmar som han försörjer, om gäldnnären inte har annan inkomst som täcker detta behov.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. skall från utmätning undantas också andra föremål, om undantaget kan anses godtagbart på grund av gäldenärens eller en familjemedlems sjukdom eller skada. Från utmätning får inte undantas lös egendom som utgör pant eller som någon annan har i sin besittning såsom säkerhet för en fordran, om utmätning verkställs för den skuld för vilken egendomen utgör säkerhet.

Om värdet av ett i 1 mom. 4 punkten avsett föremål som är jämförbart med arbetsredskap uppenbart överstiger det penningbelopp som anges i förordning, kan föremålet utmätas och säljas under förutsättning att ett i förordning avsett skäligt penningbelopp returneras till gäldenären för anskaffning av ett ersättande föremål. Beslutet om det penningbelopp som skall returneras skall antecknas i utmätningsprotokollet eller i den anmälan om utmätningen som skall avges särskilt i stället för detta.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 5 punkten, kan ett föremål som där avses utmätas, om det är motiverat på grund av ftmemålets värde eller förskingringsfara eller av någon annan orsak. Föremålet får dock inte säljas så länge som inkomst kan utmätas på det sätt som avses i nämnda punkt. Om gäldenären och borgenärerna avtalar om att byta ut föremålet mot ett billigare, kan utmätningsmannen ge gäldenären tillstånd att byta ut föremålet. Utmätningen av föremålet förfaller då vid bytet och utmätningen anses gälla den behållning som erhållits vid bytet och det föremål som ersatt det förra. Utmätmingsmannen skall fördela den behållning som erhållits vid bytet i enlighet med lag, om inte parterna har avtalat något annat.

6 a §

Efter att utmätning av lön har pågått oavbrutet eller nästan oavbrutet i ett års tid, skall utmätningsmannen på begäran av gävbenären avbryta utmätningen för en eller flera månader under det följande året, om

1) gäldenären efter utmätning har till sitt förfogande endast ett belopp som avses i 6 § 3 mom. eller ett belopp som endast i någon mån överstiger detta,

2) gäldenärens nödvändiga levnadskostnader är höga i förhållande till det belopp som efter utmätning återstår för honom, och kosadaderna inte har beaktats i enlighet med 1 mom., eller

3) det föreligger någon annan särskild orsak till avbrottet.

Utan samtycke av sökanden får utmätning i de fall som avses i 2 mom. avbrytas för högst tre månader per år eller, om gäldenrvens lön utbetalas med oregelbundna intervaller eller om lönens storlek varierar, för en tid som motsvarar denna.

Den tid under vilken utmätningen av lön varit avbruten med stöd av 2 mom., anses ingå i den tid av ett år som avses i momentet.

Vad som bestäms i 2 mom. gäller dock inte utmätning av lön, om betalningsförbud gäller för indrivning av underhållsbidrag till barn.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 1997.

Vad som bestäms i 4 kap. 5 § tillämpas inte, om utmätning har verkställts föreikraftträdandet av denna lag.

RP 8/1997
LaUB 3/1997
RSv 38/1997

Helsingfors den 25 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.