368/1997

Given i Helsingfors den 25 april 1997

Förordning om ändring av förordningen om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om OFR-samfund

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 14 juni 1991 om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om OFR-samfund (926/1991) 6 § 1 mom., 10 och 11 §, av dessa lagrum 6 § 1 mom. och 11 § sådana de lyder i förordning 995/1993 som följer:

6 §
Godkännande för deltagande i OFR-examen

Rätt att delta i OFR-examen har den

1) som har avlagt en för revisionsuppgifter lämplig högskoleexamen och slutfört behövliga studier som närmare stadgas genom finansministeriets beslut,

2) som i huvudsyssla tjänstgjort i uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin under minst fem år enligt vad som närmare stadgas genom finansministeriets beslut, och

3) som tjänstgjort i revisionsuppgifter minst fyra år enligt vad som närmare stadgas genom finansministeriets beslut.


10 §
Ändringssökande

En person eller ett samfund som är missnöjd med OFR-nämndens beslut får inom 30 dagar från delfåendet av beslutet hos OFRnämnden skriftligen yrka att beslutet skall rättas.

I beslut som nämnden har fattat får ändring sökas genom besvär hos länsrätten enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

11 §
Verksamhetsberättelse

OFR-nämnden skall årligen före utgången av mars göra upp en berättelse över sin verksamhet under föregående kalenderår. Berättelsen skall omedelbart tillställas finansministeriet för kännedom.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Förordningens 11 § tillämpas första gången på verksamhetsberättelsen för 1997.

Helsingfors den 25 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.