367/1997

Given i Helsingfors den 25 april 1997

Lag om ändring av 25 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 25 § 2 mom. lagen den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) samt

fogas till 25 § ett nytt 5 mom. som följer:

25 §

Om i 1 mom. avsedd verksamhet eller försummelse av en förbindelse skall anses vara ringa eller om det funnits andra särskilda skäl för verksamheten eller försummelsen, kan avträdelseersättningen indras för viss tid eller beslut fattas om att avträdelseersättningen betalas till samma belopp som tidigare. Ett avträdelsetillägg kan även indras delvis. Sådana särskilda skäl till försummelse av en förbindelse som avses i detta moment föreligger, om mark som berörs av förbindelsen, genom ett arrendeavtal som ingåtts för minst fem år, för bedrivande av jordbruk har överlåtits eller arrenderats ut som tillskottsmark till en sådan person som vid överlåtelsetidpunkten bedriver jordbruk som huvudsyssla enligt 2 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och enligt författningar som utfärdats med stöd av den, och som förbinder sig att under minst fem år i sin besittning ha och odla det område som överlåts eller arrenderas ut, eller om sådan mark som berörs av förbindelsen har överlåtits för att användas som sådant naturskyddsområde eller landskapsvårdsområde som avses i naturvårdslagen (1096/1996).


I fråga om en sådan förvärvare som avses i 2 mom. iakttas i tillämpliga delar 13 § 2 mom., 28, 29 och 32 §§ lagen om avtrknelsestöd för lantbruksföretagare. Vid beräkning av avträdelseersättningens kapitalvärde beaktas då den avträdelseersättning som bknalas efter den överlåtelsetidpunkt som avses i 2 mom. Kapitalvärdet fastställs på de grukner som vederbörande ministerium bestäkner.


Denna lag träder i kraft den 30 april 1997.

Lagen tillämpas på överlåtelser som sker efter att lagen trätt i kraft samt på sådana överlåtelser som har skett efter den 1 januari 1997 och där besittningsrätten till det överlåtna eller arrenderade området har övergått först efter att lagen trätt i kraft.

En överlåtelse anses ha ägt rum vid den tidpunkt när överlåtelsehandlingen eller arrendeavtalet undertecknats.

RP 28/1997
JsUB 1/1997
RSv 34/1997

Helsingfors den 25 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.