366/1997

Given i Helsingfors den 25 april 1997

Lag om ändring av lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 2 mom., 13 § 1 mom. och 16 § 3 mom. lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974),

av dessa lagrum 8 § 2 mom. och 13 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1337/1992 samt 16 § 3 mom. i lag 1304/1992, samt

fogas till 8 §, sådan den lyder i lag 1087/1985 och i nämnda lag 1337/1992, ett nytt 4 mom. som följer:

8 §

Full avträdelsepension ändras till minskad pension

1) om den som får full avträdelsepension beviljas i 1 mom. nämnd folkpension,

2) om något annat inte följer av 12 a §, ifall den som får full avträdelsepension, i strid med en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion eller en försäljningsbegränsningsförbindelse för åker, med stöd av ett arrendeavtal som ingåtts för minst fem år överlåter eller arrenderar ut åkermark som berörs av förbindelsen som tillskottsområde till en sådan person som vid överlåtelsetiegunkten bedriver jordbruk som huvudsyssla enligt 2 § lagen om avträdelsestöd för lanegruksföretagare (1293/1994) och enligt begtämmelser som utfärdats med stöd av den, och som förbinder sig att under minst fem år i sin besittning ha och odla det område som överlåts eller arrenderas ut,

3) om den som får full avträdelsepension, i strid med en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion eller en försäljningsbegränsningsförbindelse för åker överlåter åkermark som berörs av förbindelsen för att användas som sådant naturskyddsområde eller landskapsvårdsområde som avses i nsburvårdslagen (1096/1996),

4) senast vid ingången av månaden efter den då pensionstagaren har fyllt 65 år.


I fråga om en sådan förvärvare som avses i 2 mom. 2 punkten iakttas i tillämpliga delar 13 § 2 mom., 28, 29 och 32 §§ lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Vid beräkning av avträdelsepensionens kapitalvärde beaktas då den avträdelsepension som betalas efter den överlåtelsetidpunkt som avses i 2 mom. Kapitalvärdet fastställs på de grunder som vederbörande ministerium bestämmer.

13 §

Börjar avträdaren bedriva lantbruksproduktion i större omfattning än vad som stadgas i 6 a § 1 mom. eller i förordning som har uktärdats med stöd därav eller har de i 6 § 2 mom. nämnda förbindelserna inte iakttagits, indras avträdelsepensionen räknat från den tidpunkt då den verksamhet inleddes som föranleder indragningen, eller då försummekten inträffade. Som försummelse att iaktta en förbindelse betraktas härvid dock inte

1) överlåtelse av mark för vilken avgivits en försäljningsbegränsningsförbindelse rö- rande skogsmark och impediment,

2) överlåtelse av beskogad mark för vilken avgivits en beskogningsförbindelse eller en försäljningsbegränsningsförbindelse för åker, eller

3) överlåtelse eller utarrendering av mark, som omfattas av en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion eller en försälgningsbegränsningsförbindelse för åker, med stöd av ett arrendeavtal som ingåtts för minst fem år till en person som avses i 8 § 2 mom. 2 punkten, eller överlåtelse för agnändning som sådant naturskyddsområde eller landskapsvårdsområde som avses i ngnurvårdslagen.


16 §

Landsbygdsnäringsdistrikten och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter skall utöver pensionsanstalten se till att en avtrunelsepensionstagare enligt denna lag avstår från att bedriva jordbruk och att de i 6 § 2 mom., 8 § 2 mom. och 12 a § 1 mom. nämnda förbindelserna uppfylls.


Denna lag träder i kraft den 30 april 1997.

Lagen tillämpas på överlåtelser som sker efter att lagen trätt i kraft samt på sådana överlåtelser som har skett efter den 1 januari 1997 och där besittningsrätten till det överlåtna eller arrenderade området har övergått först efter att lagen trätt i kraft.

En överlåtelse anses ha ägt rum vid den tidpunkt när överlåtelsehandlingen eller arrendeavtalet undertecknats.

RP 28/1997
JsUB 1/1997
RSv 34/1997

Helsingfors den 25 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.