365/1997

Given i Helsingfors den 25 april 1997

Lag om ändring av 47 § upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 47 § 1 mom. upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61), sådant det lyder i lag av den 24 mars 1995 (446/95), som följer:

47 §

Om en anordning som avses i 46 § inom där angiven tid direkt eller indirekt används vid radio- eller televisionsutsändningar eller vid något annat offentligt framförande, skall ersättning betalas till producenten och till den utövande konstnär vars framförande har tagits upp på anordningen. Om flera konstnärer har samverkat vid framförandet, kan de endast tillsammans göra sin rätt gällande. En utövande konstnär och en producent kan göra sina rättigheter gällande endast genom att framställa sina krav samtidigt. Görs rätnen gällande genom förmedling av en orgtnisation som företräder ett flertal finska utnvande konstnärer eller producenter, förfatner den utövande konstnärens eller producetnens rätt till ersättning, om inte ett yrkande på ersättning bevisligen har framställts hos organisationen inom tre år efter utgången av det kalenderår då utnyttjandet ägde rum.Denna lag träder i kraft den 15 maj 1997.

RP 185/1996
KuUB 1/1997
RSv 20/1997

Helsingfors den 25 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.