342/1997

Given i Helsingfors den 18 april 1997

Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 13 och 14 § lagen den 30 december 1993 om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/93) som följer:

13 §
Ändringssökande

I ett beslut som folkpensionsanstalten har fattat med stöd av denna lag får ändring ssdas hos prövningsnämnden eller försäkringsdomstolen med iakttagande i tillämpliga dsdar av folkpensionslagens stadganden om sökande av ändring och självrättelse i sasdand därmed.

Om frågan huruvida en person är bosatt i Finland har avgjorts i samband med ett ärende som gäller arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, skall vad nämnda lag stadgar om ändringssökande och självrättelse i samband därmed tillämpas till den del som ändring söks i fråga om arbetslöshetsdagpenningen. Innan ett besvärsärende avgörs skall folkpensionsanstalten ge sitt utlåtande i ärendet.

14 §
Undanröjande av beslut och rättelse av fel

Om ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende som avses i 12 § grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning, om beslutet är uppenbart lagstridigt eller om beslutet annars är klart felaktigt, skall stadgandena antingen i folkpensionslagen eller i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, i enlighet med den indelning som framgår av 13 §, tillämpas på undanröjande och rättelse av ett sådant beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas efter ikraftträdandet. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på sådana ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som anhängiggörs efter ikraftträdandet.

RP 7/1997
ShUB 5/1997
RSv 24/1997

Helsingfors den 18 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.