330/1997

Given i Helsingfors den 18 april 1997

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) 42 § 1 och 5 mom. samt 43 b §,

av dessa lagrum 43 b § sådan den lyder ändrad genom lag av den 9 februari 1990 och lag av den 8 november 1996 (98/90 och 833/96),

ändras 31, 40, 41, 43 och 43 a § samt 45 § 5 mom.,

av dessa lagrum 31 och 40 § sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda lag av den 8 november 1996, 41, 43 och 43 a § sådana de lyder i sistnämnda lag och 45 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 27 februari 1987 (226/87), samt

fogas till lagen en ny 40 a och 40 b § som följer:

31 §
Återkrav

Har en förmån enligt denna lag betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall den överbetalda förmånen återkrävas.

Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och det att förmånen betalades utan grund inte berodde på svikligt förfarande eller grovt vållande från förmånstagarens eller hans företrädares sida eller om det belopp som betalts utan grund är litet.

Belopp som skall återkrävas kan kvittas mot förmåner som folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan senare betalar, likväl med beaktande av vad som i utsökningslagen stadgas om den minimiutkomstdel som skall undantas vid utmätning av lön. Utan samtycke kan kvittningen dock endast ske mot en förmån enligt denna lag eller en därmed jämställbar annan förmån.

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.

40 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med folkpensionsanstaltens eller arbetslöshetskassans beslut får söka ändring i beslutet hos arbetslöshetsnämnden och den som är missnöjd med arbetslöshetsnämndens beslut får söka ändring hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Besvärsskriften skall lämnas in till folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan inom 30 dagar från det ändringssökanden fick del av beslutet.

Folkpensionsanstaltens eller arbetslöshetskassans beslut skall trots ändringssökande följas till dess ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

40 a §
Självrättelse

Om folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i de besvär som inlämnats till den, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut får ändring sökas enligt 40 §.

Kan folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan inte rätta det beslut som besvären avser så som nämns i 1 mom., skall den inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan kan härvid genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall denna omedelbart underrättas om det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om inhämtandet av en tilläggsutredning som behövs med anledning av besvären kräver det. Ändringssökanden skall härvid utan dröjsmål underrättas om att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid lämnas till besvärsinstansen inom 60 dagar från bvärstidens utgång.

40 b §
Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos arbetslöshetsnämnden eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som nämns i 40 §, kan besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvären till prövning, om det finns vsnande skäl till förseningen.

41 §
Dagen för delfående av beslut

Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då beslutet postades under den adress han uppgivit, om inte något annat visas.

43 §
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en förmån enligt denna lag grundar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på framställning av folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan eller på ansökan av den som saken gäller, efter att ha berett de övriga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd framställning kan folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan, tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt inställa utbetalningen av förmånen eller betala den till de belopp framställningen avser.

Likaså kan vederbörande ministerium för försäkringsdomstolen föreslå att ett på ovan nämnt sätt felaktigt beslut av en arbetslöshetskassa eller av arbetslöshetsnämnden skall undanröjas. Efter att ha gjort en ovan nämnd framställning kan ministeriet temporärt inställa utbetalningen av förmånen eller förordna att den skall betalas till de belopp framställningen avser.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall folkpensionsanstalten eller arbetslöetskassan pröva ärendet på nytt. Folkpeionsanstalten eller arbetslöshetskassan kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller uka en redan beviljad förmån. Arbetslöshetämnden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de bandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet får ändring sökas enligt 40 §.

43 a §
Rättelse av fel

Grundar sig ett beslut av folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan med samtycke av den som saken gäller undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Innehåller ett beslut ett uppenbart skriv- eller räknefel, skall folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan rätta det. Ett fel får dock inte rättas, om rättelsen leder till ett oskäligt resultat för den som saken gäller.

Angående rättelse skall en anteckning gshas i folkpensionsanstaltens eller arbetslöshetskassans liggarexemplar. Den som saken gäller skall tillställas ett rättat eller nytt bshlut. Om ändringssökande är anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpensionsanstashen eller arbetslöshetskassan meddela besvärssinstansen att rättelseärendet upptshits till behandling samt tillställa även bshvärsinstansen sitt beslut i detta ärende.

I ett beslut genom vilket folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan inte har godkänt ett yrkande på rättelse av fel får ändring inte sökas genom besvär.

När folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan behandlar ett ärende som gäller rättelse av sak- eller skrivfel kan den temporärt inställa utbetalningen av förmånen helt eller delvis.

45 §
Indrivning av arbetslöshetsdagpenning i vissa fall samt utmätning av dagpenning

Ett avtal om överföring av en rättighet enligt denna lag på någon annan är ogiltigt.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas efter ikraftträdandet. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på sådana ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som anhängiggörs efter ikraftträdandet.

RP 7/1997
ShUB 5/1997
RSv 24/1997

Helsingfors den 18 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.