328/1997

Given i Helsingfors den 18 april 1997

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 7, 25 c, 26 a, 27 a, 28 a och 83 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 7 § i lag av den 2 november 1979 (793/79) och 25 c, 26 a, 27 a, 28 a och 83 a § i lag av den 5 februari 1982 (103/82),

ändras 79 § 4 mom. och 88 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 79 § 4 mom. i lag av den 22 december 1989 (1250/89) och 88 a § i lag av den 28 juli 1978 (588/78), samt

fogas till 30 b §, sådan den lyder i lag av den 5 december 1996 (979/96), ett nytt 3 mom. och till 42 b §, sådan den lyder i nämnda lag av den 5 december 1996, ett nytt 2 mom. som följer:

30 b §

Vårdbidrag betalas inte, om dess belopp per månad skulle vara mindre än 30 mark.

42 b §

Om till en pensionstagare som får sådan vård som nämns i 42 a § betalas bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78), tillämpas 1 mom. inte.

79 §

Ett avtal om överföring av en rättighet enligt denna lag på någon annan är ogiltigt.

88 a §

Har en förmån enligt denna lag betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall den överbetalda förmånen återkrävas.

Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och det att förmånen betalades utan grund inte berodde på svikligt förfarande från förmånstagarens eller hans företrädares sida eller om det belopp som betalts utan grund är litet.

Belopp som skall återkrävas kan kvittas mot förmåner som pensionsanstalten senare betalar. Utan samtycke kan kvittningen dock endast ske mot en förmån enligt denna lag eller en därmed jämställbar annan förmån.

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997. Stadgandena i 30 b och 42 b § tillämpas dock från och med den 1 januari 1997.

Det markebelopp om vilket stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för folkpennionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

RP 7/1997
ShUB 5/1997
RSv 24/1997

Helsingfors den 18 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.