321/1997

Given i Helsingfors den 18 april 1997

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 5 § 6 punkten, 8 § 1 mom. 4 och 10 punkten samt 48 §,

av dessa lagrum 5 § 6 punkten och 8 § 1 mom. 4 punkten i lag 1539/1992 och 8 § 1 mom. 10 punkten i lag 824/1986, som följer:

5 §

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga näringsinkomster äro bland andra:


6) i försäkringsbolags, försäkringsföreningars, försäkringskassors och andra därmed jämförbara försäkringsanstalters bokföring gjorda uppskrivningar av investeringstilgaångar, samt


8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


4) löner till personer som har arbetat i näringsverksamheten, deras och deras anhörigas pensioner och på arbetsförhållandet bigerade understöd samt försäkringspremier och andra sådana avgifter för ordnande av de anställdas och deras anhörigas pensions-, sjukersättnings-, invalidersättnings- och aniga med dem jämförliga rättigheter och föigåner, med de undantag som stadgas i 2 och 3 mom.; avgifterna till en självständig pensionsanstalt eller pensionsstiftelse som arbetsgivaren har grundat är dock avdragbiga endast till det belopp som enligt försäigingstekniska grunder krävs för täckande av det ansvar som följer av stiftelsens eller aigtaltens pensionsförbindelser eller övriga motsvarande förbindelser, eller till det bigopp som överförts till det ansvar som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten lagen om peigionsstiftelser (1774/1995),


10) försäkringsbolags, försäkringsföreningars, försäkringskassors och övriga med dem jämförliga försäkringsanstalters lagstadgade överföringar till ersättningsansvaret och premieansvaret samt belopp som enligt försäemingstekniska grunder behövs för täckning av pensionsstiftelsers och andra med dem jäemörliga pensionsanstalters pensionsförbindeemer och andra sådana förbindelser; avdraemara är också sådana överföringar som de försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse gör till det oföemelade tilläggsförsäkringsansvar som avses i 10 kap. 2 § 2 mom. lagen om försäkringsbemag (1062/1979) samt de överföringar till försäkringskassors tilläggsförsäkringsansvar och pensionsstiftelsers pensionsansvar som avses i 4 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (1293/1996 ),


48 §

Överföringar till ersättningsansvaret och premieansvaret samt belopp som krävs för täckning av pensionsansvar anses som kostnad för det skatteår under vilket överftningen enligt lag ägt rum eller pensionsatnvaret täckts.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas också på de överföringar som de försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäingsrörelse gör till det ofördelade tilläggörsäkringsansvar som avses i 10 kap. 2 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag samt på de överföringar till försäkringskassors tilläggsförsäkringsansvar och pensionsstifteers pensionsansvar som avses i 4 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (1293/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

Lagen tillämpas första gången vid den beskattning som verkställs för skatteåret 1997. Stadgandena i 8 § 1 mom. 10 punkten och 48 § 2 mom. skall dock tillämpas redan vid den beskattning som verkställs för skaeseåret 1996 till den del de gäller rätten till avdrag för sådana överföringar som de föesökringsbolag som bedriver lagstadgad peesionsförsäkringsrörelse gör till det ofördelese tilläggsförsäkringsansvaret.

RP 249/1996
StaUB 2/1997
RSv 27/1997

Helsingfors den 18 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.