317/1997

Utfärdat i Helsingfors den 11 april 1997

Justitieministeriets beslut om ändring av justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen

Justitieministeriet har efter att ha hört Finlands Advokatförbund i dess egenskap av allmän advokatförening

ändrat i sitt beslut av den 24 april 1959 om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (191/1959) 4 § 1 mom., inledande stycket i 5 § 1 mom., 16 och 17 §, 18 § 1 och 2 mom., 20 § 1 mom. och 2 mom. 3 punkten, 21 § 1 mom., 23 § 2 mom., 29 § 1 mom., samt 43 och 54 §,

av dessa lagrum 16 § sådant det lyder i beslut 312/1985 och 203/1992, 17 §, 18 § 2 mom., 20 § 1 mom. och 2 mom. 3 punkten, 21 § 1 mom., 23 § 2 mom., 29 § 1 mom. samt 46 och 54 § sådana de lyder i sistnämnda beslut, samt

fogat till 20 § sådan den lyder i nämnda beslut 203/1992 ett nytt 2 mom. varvid det delvis ändrade 2 och nuvarande 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

4 §

Medlemmar i förbundet är de som i den ordning som bestäms i lagen om advokater och i dessa stadgar har antagits som medlemmar i förbundet.


5 §

Som medlem kan antas en finsk medborgare eller en medborgare i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som yrkesmässigt handhar eller börjar handha advokatuppdrag och som


16 §

I förbundets delegation inväljer varje avdelning en medlem jämte suppleant för varje påbörjat fyrtiotal medlemmar i avdelningen. Delegationsmedlemmarna skall vara advokater. Deras mandatperiod börjar den 1 mars det år de invalts och fortgår tre år. Den som har varit medlem i delegationen i sex år i sträck kan omväljas för samma uppgift först för den mandatperiod som börjar tre år efter utgången av hans föregående mandatperiod.

Delegationen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Deras mandatperiod varar lika lång tid som varje medlemskap i delegationen.

17 §

Vid vårmötet behandlas följande ärenden:

1) val av två protokolljusterare,

2) val av ordförande och vice ordförande för delegationen i stället för dem som står i tur att avgå,

3) styrelsens berättelse över förbundets verksamhet och medelsförvaltning under föregående år, revisionsberättelserna och frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen,

4) val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå,

5) val av medlemmar i disciplinnämnden i stället för dem som är i tur att avgå,

6) val av två revisorer och två suppleanter för dessa, varav den ena revisorn och hans suppleant skall vara godkända av Centralhandelskammaren, för att granska förbundets räkenskaper och medelsförvaltning,

7) fastställande av de anvisningar medlemmarna skall följa i sin advokatverksamhet,

8) ärenden som styrelsen eller i det fall som nämns i 20 § 2 mom. 3 punkten procedurutskottet förelagt mötet samt

9) av medlemmar gjorda framställningar, vilka skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 15 april mötesåret.

Vid vintersammanträdet behandlas följande ärenden:

1) val av två protokolljusterare,

2) presentation av en verksamhetsplan och budget med beaktande av bestämmelserna i 12 § 1 mom.

3) fastställande av de avgifter som medlemmarna skall betala för förbundets utgifter samt de passiva medlemmarnas årsavgifter,

4) fastställande av grunderna enligt vilka ersättning för resekostnader skall betalas till deltagarna i styrelsens, disciplinnämndens och delegationens möten,

5) fastställande av de anvisningar som medlemmarnas skall följa i sin advokatverksamhet,

6) ärenden som styrelsen förelagt mötet och

7) av medlemmar gjorda framställningar, vilka skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 15 november närmast före mötet.

18 §

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om han är förhindrad, vice ordföranden på en plats som bestäms av delegationen eller den som sammankallat mötet. Till dess ordförande för delegationen utsetts och så länge vice ordförande inte finns, sammankallas delegationen av förbundets ordförande.

Ordinarie delegationsmöte skall hållas varje år senast i januari (vintermöte) och juni (vårmöte). Extraordinarie delegationsmöte hålls när förbundsstyrelsen anser det nödvändigt eller minst en tredjedel av delegationsmedlemmarna kräver det av den som har rätt att sammankalla möte.


20 §

Delegationen har ett procedurutskott, till vilket hör delegationens ordförande och en medlem från var och en av förbundets avdelningar. Bland dem som utsetts till representanter i delegationen väljer avdelningen årligen en medlem och en suppleant till procedurutskottet. Ordförande för utskottet är en medlem som valts från från Helsingforsavdelningen och vice ordförande är hans suppleant.

Procedurutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid sammankallandet och i fråga om beslutförheten iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser som utfärdats om delegationen, så att föredragningslistan inte sänds avdelningarna för kännedom. I samband med ett delegationsmöte kan utskottet vid behov sammanträda direkt utan särskild möteskallelse.

Procedurutskottet skall


3) för delegationen framlägga förslag till ordförande och vice ordförande för delegationen;


21 §

Kandidaten vid val av ordförande och vice ordförande för delegationen är de som procedurutskottet har föreslagit. Vid mötet har delegationsmedlemmarna rätt att uppställa motkandidater. Den som fått flest röster blir vald.


23 §

Till generalsekreterare kan utses endast en advokat eller jurist som uppfyller de behnsighetsvillkor för medlem som uppställts i 5 § 1 mom. eller, om styrelsen så anser, en person som med avseende på utbildning, erfarenhet, skicklighet och personliga egenskaper annars är lämplig för uppgiften.


29 §

Avdelningarna skall, med iakttagande av bestämmelserna i 16 §, årligen i januari på basis av medlemsantal den 31 december föregående år utse sina representanter i delegegionen i stället för dem som står i tur att aegå.


43 §

Försummar en medlem eller en passiv medlem att betala förbundet eller sin avdelning tillkommande avgifter och betalar han inte på anmaning avgiften inom fyra veckor, är styrelsen berättigad att fastslå att han utträtt ur förbundet.

54 §

Meddelanden till medlemmarna skall skickas med posten under de adresser som är införda i advokatregistret. Meddelanden kan även skickas per telefax eller med hjälp av annan elektronisk dataöverföring, om medlemmen har anmält att han har nödvändig apparatur för att kunna ta emot meddelandena. Meddelanden i ärenden enligt 43 och 44 § och 47 § 2 mom. skall skickas i rekommenderat brev eller genom förmedling av stämningsman.


Detta beslut träder i kraft den 15 april 1997.

För uträkning av den sexårsperiod som avses i 16 § 1 mom. beaktas den tid under vilken vederbörande har varit medlem i den delegation som avses i den stadgeändring som trätt i kraft 1992. I den delegation som väljs efter att stadgarna trätt i kraft utförs lottdragning, varigenom mandatperioden för var och en som är medlem fastställs så att den är ett år för en tredjedel, två år för en tredjedel och tre år för en tredjedel. Lottdragningen inom Helsingfors Advokatförtding samt Åbo och Tavastlands avdelningar sker avdelningsvis.

Helsingfors den 11 april 1997

Justitieminister
Kari Häkämies

Äldre regeringssekreterare
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.