311/1997

Given i Helsingfors den 11 april 1997

Förordning om ändring av förordningen om statens tjänstekollektivavtal

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets förvaltningsområde

upphävs i förordningen den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 10 § 4 mom. 72 punkten, sådan den lyder i förordning 497/1996, och

ändras 9 § 3 mom. samt 10 § 4 mom. 5, 9, 15, 68 och 75 punkterna, dessa lagrum sådana de lyder i nämnda förordning 497/1996, som följer:

9 §
Vissa behörighetsarrangemang

Det ministerium till vars verksamhetsområde ämbetsverket eller inrättningen i fråga hör fattar beslut om de till en tjänst utnämmra tjänstemännens avlöning


5) i fråga om arbetarskyddets distriktsförvaltning.


10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:


5) justitieministeriet: regeringsråd vid justitieförvaltningsavdelningens domstolsbyrå och regeringsråd vid justitieförvaltningsastelningens utsökningsbyrå, regeringsråd som biträdande avdelningschef vid fångvårdsastelningen, fångvårdsdirektör som fångvårdstverinspektör och överinspektör som ansvstar för personalärenden,


9) exekutionsverken: ledande häradsfogde vid exekutionsverket i Helsingfors härad,


15) den lokala polisen: polischef, biträ- dande polischef och direktör vid adminis-trativ avdelning vid polisinrättningarna i Helsingfors, Åbo och Tammerfors härad samt polischef vid polisinrättningarna vid häradsämbetena i Esbo och Vanda,


68) social- och hälsovårdsministeriet: chef för resultatgruppen som svarar för arbetarskyddets distriktsförvaltning och lagstifrsingsråd som sköter distriktsförvaltningens personalärenden vid arbetarskyddsavdelninrsn,


75) folkhälsoinstitutet: förvaltningsdirektör och dennes ställföreträdare, chef vid administrativa byrån och dennes ställföreträdare samt chef för en resultatenhet som lyder dinekt under generaldirektören,Denna förordning träder i kraft den 15 april 1997.

Helsingfors den 11 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.