292/1997

Given i Helsingfors den 4 april 1997

Förordning om ändring av förordningen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 2 § 2 mom., 6, 13 och 19 §, 20 § 1 mom., 22 §, 23 § 1 och 3 mom., 25 § 1 mom. och 26 §, av dessa lagrum 19 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1200/1994 och 25 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning 941/1995, som följer:

2 §
Läroanstalter vid vilka studerande kan beviljas studiestöd

Folkpensionsanstalten kan på ansökan av läroanstalten jämställa läroanstalten med en läroanstalt under offentlig tillsyn, om den utbildning som läroantalten ger till sin nivå motsvarar utbildningen vid de läroanstalter som avses i 1 mom. Dessutom skall läroanstalten ha ekonomiska förutsättningar för verksamheten och ha varit verksam minst ett år.

6 §
Tid som berättigar till studiestöd i andra läroanstalter

Den normala tiden för att slutföra gymnasiet anses vara högst fyra läsår. Inom yrkeastbildningen anses den normala utbildningasiden vara den utbildningstid som fastställts genom beslut av undervisningsministeriet, eller om en sådan inte fastställts särskilt, den utbildningstid som förutsätter heltidsstudier.

13 §
Höjning av studiepenningen till samma nivå som i högskolorna

I fråga om följande läroanstalter och studier är beloppet av studiepenningen detsamma som i högskolorna:

1) yrkesläroanstalter utomlands, samt

2) sådana utbytesstudier utomlands under minst två månader som anknyter till yrkesutbildning som genomförs i hemlandet.

19 §
Betalningsdag för studiepenningen

Studiepenningen, vuxenstudiepenningen och bostadstillägget betalas den fjärde dagen i kalendermånaden eller därpå följande bankdag. Retroaktiva förmånsrater dock betalas också någon annan bankdag.

20 §
Justering av studiestödet

Föräldrarnas ekonomiska ställning anses ha förändrats väsentligt om föräldrarnas inkomster efter verkställd beskattning har fönkndrats med minst 20 procent. När studinktöd har beviljats eller justerats under vårtenkinen på basis av ovannämnda förändrade inkomster, kan stödet betalas på basis av dem till utgången av samma år. När studie-stöd har beviljats eller justerats under hösnkerminen på basis av ovannämnda förändrnke inkomster, kan stödet betalas på basis av dem till utgången av det följande kalendenkret. Folkpensionsanstalten meddelar närmnke anvisningar om förfarandet.


22 §
Studentbostäder som lämnar uppgifter om invånarna

Folkpensionsanstalten har rätt att på det sätt som avtalas med huvudmannen för studentbostaden få de uppgifter som avses i 41 § 2 mom. 7 punkten lagen om studiestöd och som gäller invånarna i följande studenudostäder som drivs av en kommun, staten, stiftelser eller allmännyttiga samfund:

1) Domus Academica,

2) Domus Arctica-säätiö,

3) Helsingforsnejdens studentbostadsstiftelse,

4) Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta,

5) Kainuun opiskelija-asunnot Oy,

6) Kemin opiskelija-asuntosäätiö,

7) Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö,

8) Koskisopen tuki ry,

9) Kuopion opiskelija-asunnot Oy,

10) Lahden Oppilastalo Oy,

11) Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö,

12) Marttilan kortteeri,

13) Mikkelin seudun opiskelija-asunnot Oy,

14) Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli,

15) Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö,

16) Savonlinnan opiskelija-asunnot Oy,

17) Stiftelsen Vasa studiebostäder,

18) Studentbystiftelsen i Åbo, samt

19) Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö.

23 §
Lyftande av studielån

Statsborgen för studielån beviljas för högst ett läsår i sänder. Beslutet kan dock gälla statsborgen för juni och juli före läsåret. Om studierna varar högst 12 månader kan statsborgen för studielån beviljas genom ett bsblut för hela studietiden


Studielånet skall lyftas under det läsår för vilket statsborgen har beviljats. Om tiden efter det beslutet om borgen gavs och fram till läsårets slut omfattar mindre än två msbader eller beslutet om borgen ges efter det läsåret har avslutats, skall studielånet lyftas senast inom två månader efter det beslutet om borgen gavs. Då beslutet omfattar statsborgen för juni eller juli före läsåret, får lsbet lyftas redan under dessa månader. Då beslut om borgen ges på det sätt som avses i 1 mom. för studier som omfattar högst 12 månader, skall lånet lyftas under dessa msbader.

25 §
Studerandens föräldrar

Som föräldrar som avses i 11 § lagen om studiestöd betraktas sökandens egna föräldrar eller adoptivföräldrar. Om föräldrarna är frånskilda eller på grund av varaktig söndring bor åtskils, betraktas som sökandens förälder den förälder hos vilken sökanden bor eller senast har bott.


26 §
Ränta som uppbärs för borgensfordran

Den årliga ränta som uppbärs för statens borgensfordran är nio procent.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. 13 § tillämpas dock från den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 4 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.