284/1997

Utfärdat i Helsingfors den 26 mars 1997

Statsrådets beslut om anpassning av referenskvantiteter för mejerimjölk till landskvoten

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 7 § 3 mom. och 13 § lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) beslutat:

1 §

De referenskvantiteter för mejerimjölk som temporärt fastställts för producenterna anpassas till landskvoten så, att det landsbygdsnäringsdistrikt, inom vars verksamhetsområde driftscentrumet för producentens lägenhet är beläget, som referenskvantitet för mejerimjölk fr.o.m. den 1 april 1997 fastställer 95,5 procent av den produktionskvot som enligt 5 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) utgör grund för producentens referenskvantitet.

Vid fastställandet av den referenskvantitet som avses ovan i 1 mom. beaktas de varaktiga överföringar av kvoter och referenskvantiteter som gjorts med stöd av jord- och skogsbruksministeriets beslut om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk (533/1995 och 154/1996).

2 §

Sådana kvoter och referenskvantiteter som temporärt sammanslagits med en producents referenskvantitet på grund av att lägenheten eller dess åkrar arrenderats ut sänks till 95,5 procent av den litermängd som överförts till producenten. När arrendeavtalet löper ut fastställer landsbygdsnäringsdistriktet referenskvantiteten för den som arrenderat ut lägenheten eller dess åkrar enligt vad som anges i 1 § och sänker landsbygdsnäringsdistriktet arrendatorns referenskvantitet med den litermängd som fastställs i denna paragraf.

Referenskvantiteten eller en uthyrd del därav för en gårdsbruksenhet som med stöd av ett arrendeavtal för gårdsbruksenheten eller åker har avstått från sin referenskvantitet kan inte utnyttjas av den som arrenderat ut gårdsbruksenheten eller åkern. Referenskvantiteter som fastställts på grund av att ett arrendeavtal löpt ut träder i kraft vid ingången av följande produktionsperiod.

3 §

Sådana referenskvantiteter som fastställs för producenterna enligt 1 och 2 § avrundas uppåt till följande hela liter. Som gällande referenskvantitet för en producent fastställs summan av nämnda referenskvantiteter. Grundfettprocenten för en producent ändras inte till följd av fastställandet av referenskvantiteten. Sådana referenskvantiteter som beviljats producenter i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut om beviljande av en särskild referenskvantitet för vissa producenter av mjölk och mjölkprodukter (532/1995) sänks inte.

4 §

Landsbygdsnäringsdistriktet skall utan dröjsmål underrätta en mjölkuppköpare om de referenskvantiteter som fastställts med stöd av detta beslut. Uppköparen skall utan dröjsmål i samband med mjölkavräkningen eller på något annat sätt underrätta producenterna inom dess insamlingsområde om dessa referenskvantiteter.

5 §

På Åland sköter länsstyrelsen i landskapet Åland de uppgifter som enligt detta beslut skall handhas av landsbygdsnäringsdistriktet.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 26 mars 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.