276/1997

Given i Helsingfors den 26 mars 1997

Lag om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers öppettider

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Yrkesmässig minuthandel och frisersalongsrörelse får, om inte något annat stadgas i denna lag, idkas vardagar mellan klockan 7 och 21 med undantag för lördagar mellan klockan 7 och 18.

Om inte något annat stadgas i denna lag, får yrkesmässig minuthandel och frisersalongsrörelse idkas söndagar mellan klockan 12 och 21 i juni, juli, augusti och december samt fem andra söndagar under året som handels- och industriministeriet bestämmer efter att ha hört organisationer som företräder handeln, arbetsgivarna och arbetstagarna.

Vad som i denna lag stadgas om idkande av yrkesmässig minuthandel och frisersalongsrörelse gäller också öppethållandet av

den affärslokal där denna handel eller rörelse idkas.

2 §

Yrkesmässig minuthandel och frisersalongsrörelse får inte idkas på kyrkliga högtidsdagar, första maj och självständighetsdagen och inte heller efter klockan 13 på julafton och midsommarafton, om inte något annat följer av stadgandena i 3, 4 eller 5 §.

3 §

I en livsmedelslokal får minuthandel med där för försäljning tillåtna produkter idkas under fyra timmar mellan klockan 8 och 18 den sista av på varandra följande kyrklig högtidsdag, första maj, självständighetsdagen och en söndag, utom på en söndag som avses i 1 § 2 mom. och som inte är en i 2 § åsyftad dag, varvid 1 § 2 mom. tillämpas.

4 §

Länsstyrelsen kan av särskilda skäl tillåta att yrkesmässig minuthandel och frisersalongsrörelse idkas också under andra tider än de som stadgas i 1 eller 2 §. Dispensen kan återkallas, om de förutsättningar som var väsentliga för att tillståndet skulle beviljas inte längre uppfylls eller om brott görs mot villkoren för dispensen.

5 §

Denna lag gäller inte

1) apotek,

2) försäljning för resandes behov på flygplatser och i hamnar inom områden som är reserverade enbart för utrikestrafik samt i trafikmedel,

3) kioskhandel och handel som kan jämföras med den samt automathandel,

4) marknads- och torghandel,

5) försäljning i inkvarterings- och förplägnadsrörelser,

6) handel med bränsle och smörjmedel för motorer, kondenserad brännbar gas samt reservdelar och utrustning för fordon, då handeln sker utomhus, på bensin- och servicestationer samt i bilverkstäder och på förväljningsställen som kan jämföras med derva,

7) försäljning av blommor eller försäljning av blommor, plantor, mylla, gödselmedel, trädgårdsredskap och trädgårdsmöbler samt andra motsvarande produkter i trädgårdsaffä- rer,

8) auktion och arrangerande av sådana utställningar där produkter med anknytning till utställningens tema och med ringa värde säljs eller där ingen försäljning sker,

9) försäljning av konst i samband med en utställning som anordnas i en konsthandel eller offentlig lokal,

10) försäljning av hemslöjds- och hantverksprodukter i samband med en utställning samt

11) försäljning i minuthandelsbutiker eller butiksbilar i glesbygder enligt vad som stadgas genom förordning.

Genom förordning kan stadgas att vederbörande ministerium kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av den förordning som avses i 1 mom. 11 punkten.

6 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de stadganden om öppettider som ingår i denna lag eller som utfärdats med stöd av den, skall för öppettidsförseelse dö- mas till böter, om det inte stadgas om ett strängare straff i någon annan lag.

7 §

Polisen övervakar att denna lag följs.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

Genom denna lag upphävs lagen den 24 juni 1969 om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers affärstid (435/69) jämte ändringar.

Sådan rätt till längre öppettider än vad som stadgas i denna lag som har beviljats genom ett beslut eller förordnande med stöd av den upphävda lagen är dock i kraft den tid som avses i beslutet eller förordnandet, om det inte ändras eller upphävs med stöd av denna lag.

RP 258/1996
EkUB 2/1997
RSv 7/1997

Helsingfors den 26 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.